Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ช่างถ่ายภาพ บจ.

รหัส : 039

ชื่อกิจกรรม : ช่างถ่ายภาพ บจ.

สถานที่ : 423

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูวิวัฒนา อารอบ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 14

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40666 นายพีรวิชญ์  ปราบไพริน ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
2 42891 นางสาวพนัสดา  ยอดระยับ ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
3 40702 เด็กชายธนบูรณ์  โพธิพิทักษ์ ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
4 42885 นายวชิรวิทย์  ประสานวงษ์ ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
5 42789 นางสาวอลิสสา แมรี  ล็อค ม.4/4 6 มิ.ย. 2566
6 42974 นางสาวพิชญธิดา  วงษ์วารี ม.4/8 6 มิ.ย. 2566
7 40706 นายปรมะ  อารีสกุลกิจ ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
8 39855 นายบุณยภู  เพชรอดิเรก ม.5/6 6 มิ.ย. 2566
9 42973 นางสาวพรลพัชร์  พันธุ์เจริญ ม.4/16 6 มิ.ย. 2566
10 42968 นางสาวกานต์ธิดา  สมสมัย ม.4/16 6 มิ.ย. 2566
11 42975 นางสาวรังสิมา  สัจจา ม.4/16 6 มิ.ย. 2566
12 42894 นางสาวศิชญา  แสงสว่าง ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
13 42890 นางสาวปรียภัทร  พันธุ์นาค ม.4/11 6 มิ.ย. 2566
14 40488 นายกันตภณ  บางสุวรรณ ม.4/10 6 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th