Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

กีฬาฟุตซอล

รหัส : 076

ชื่อกิจกรรม : กีฬาฟุตซอล

สถานที่ : สนามฟุตซอล

รายละเอียด :
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่สนใจกีฬาฟุตซอล

ครูที่ปรึกษา :
ครูรัตนะ พาเที่ยง

จำนวนรับ : 35

ยอดปัจจุบัน : 35

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40737 เด็กชายณกฤศ  ศรีสุวรรณ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
2 40758 เด็กชายรชต  สังข์วิเศษ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
3 40735 เด็กชายชนะพล  อุดมสุข ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
4 40756 เด็กชายภูรินท์  น้อยคำมูล ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
5 41056 เด็กชายภคดล  ภักคีรี ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
6 42072 เด็กชายสฤษดิ์  เหลืองอร่าม ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
7 42050 เด็กชายไตรเทพ  ทิพย์รินทร์ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
8 40568 เด็กชายปฏิภาณ  คำสุมาลี ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
9 41115 เด็กชายปัณณวิชญ์  นภาโชติ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
10 42056 เด็กชายธวัลรัตน์  ปุระณะ ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
11 40753 นายภัทรวุฒิ  หารกลับ ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
12 41310 เด็กชายนนท์ณธี  ทองคำ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
13 42096 เด็กชายวีรภัทร  โอฬารกนก ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
14 41223 เด็กชายตฤณ  แพงพันธ์ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
15 42042 เด็กชายกุลธร  กตัญที ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
16 41292 เด็กชายจักรภัทร  นิยมญาติ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
17 41414 เด็กชายศิรชัย  เหลาสิงห์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
18 41408 เด็กชายเลิศสิริพงษ์  สมสา ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
19 41926 เด็กชายจิรายุ  ศรีใย ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
20 41329 เด็กชายวรพล  จันทร์เจริญ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
21 40767 เด็กชายสุมิตร  จันทร์ชัย ม.3/10 17 มิ.ย. 2565
22 41840 เด็กชายบุญวิชญ์  เรืองขจร ม.1/4 17 มิ.ย. 2565
23 41383 เด็กชายคุณากร  กระแสร์พันธุ์ ม.2/10 17 มิ.ย. 2565
24 42036 เด็กชายวรวุฒิ  อาฤทธิ ม.1/9 17 มิ.ย. 2565
25 39965 เด็กชายนิติภูมิ  สุนทรวงศ์ ม.4/15 17 มิ.ย. 2565
26 40692 เด็กชายชนาธิป  ผ่องเนตร ม.3/9 17 มิ.ย. 2565
27 42019 เด็กชายณัฐวุฒิ  เจ๊ะหมอก ม.1/9 17 มิ.ย. 2565
28 41315 เด็กชายปริณ  ภิบาลวงษ์ ม.2/8 17 มิ.ย. 2565
29 42099 เด็กชายศุภฤกษ์  สุขเกลอ ม.2/8 17 มิ.ย. 2565
30 42322 นายอภิรักษ์  สอนโคกกลาง ม.4/14 17 มิ.ย. 2565
31 42321 นายอภิชาติ  สอนโคกกลาง ม.4/14 17 มิ.ย. 2565
32 40751 เด็กชายภัคพล  ปทุมมาศ ม.3/10 17 มิ.ย. 2565
33 38708 นายอธิชา  เขาหนองบัว ม.5/16 30 มิ.ย. 2565
34 38743 นายวรภัทร  อ่วมคล้าย ม.6/16 30 มิ.ย. 2565
35 41225 เด็กชายธนกร  เอมสรรค์ ม.2/6 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th