Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

รักษาดินแดน ปี 1

รหัส : 004

ชื่อกิจกรรม : รักษาดินแดน ปี 1

สถานที่ : ห้องชุมนุมรักษาดินแดน หอประชุมชินวรณ์ฯ

รายละเอียด :
ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.19

ครูที่ปรึกษา :
ครูทัศณัยฐ์ พันธ์กูล
ว่าที่ ร.ต. หญิง อาทิตยภัทร วรรณวัฒน์
ว่าที่ ร.ต. หญิง จินตนาพร สะอาด
ครูวิชา ถิรจิตตานนน์

จำนวนรับ : 200

ยอดปัจจุบัน : 134

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42242 นายนิพิฐพนธ์  จรูญสิทธิ์ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
2 42168 เด็กหญิงกุลภัสศรณ์  สันติธนันท์กุล ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
3 40060 นายบัวธาดา  โถรัตน์ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
4 39865 นายศิวัช  สูงสกุล ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
5 42157 เด็กชายมนัญชัย  ประโสตัง ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
6 40897 นางสาวนภัสรา  ผลกิจ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
7 42152 นายกันตสิทธิ์  สมศรี ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
8 39910 นายชนัญญู  ประดิษฐศิลป์ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
9 39854 นายนคเรศ  ร่มศรีทอง ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
10 39850 นายชินาธิป  แก้วรัก ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
11 39797 นายวารวัต  บัณฑูรรังษี ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
12 42158 เด็กชายรัชนาท  หาญเสมอ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
13 39970 นายปภินวิช  บุญทา ม.4/2 13 มิ.ย. 2565
14 42174 เด็กหญิงณัฐณิชา  อยู่สุวรรณ์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
15 39911 นายชยกร  สังฆธรรม ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
16 42146 นายธนิก  นพคุณ ม.4/5 14 มิ.ย. 2565
17 42151 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นเรือน ม.4/5 14 มิ.ย. 2565
18 42101 นายบัญญวัต  สุขาชีวะ ม.4/1 14 มิ.ย. 2565
19 40024 นายภูมิพัฒน์  จิรานุวัฒน์สกุล ม.4/9 16 มิ.ย. 2565
20 39947 นายอดิเทพ  ชุมศร ม.4/12 16 มิ.ย. 2565
21 42153 นายณัฏฐกร  ลัดลอย ม.4/6 18 มิ.ย. 2565
22 39935 นายภพธนัช  บุญนำศิริ ม.4/2 23 มิ.ย. 2565
23 39455 นายพรหมเพชร  บ้านเนิน ม.5/11 24 มิ.ย. 2565
24 40077 นายศุภโชค  สาพรม ม.4/12 24 มิ.ย. 2565
25 40008 นายธนิน  ฉันท์สำราญ ม.4/12 24 มิ.ย. 2565
26 39979 นายรัฐพล  เรือนสาย ม.4/9 24 มิ.ย. 2565
27 39476 นายอุ้มบุญ  หนไชสงค์ ม.5/10 24 มิ.ย. 2565
28 39924 นายปัณณทัต  มงคลสุข ม.4/8 24 มิ.ย. 2565
29 39365 นายแทนชนก  ผ่องสุวรรณ ม.5/13 24 มิ.ย. 2565
30 42284 นายพีรพัฒน์  ท่าพริก ม.4/12 24 มิ.ย. 2565
31 39816 นายชิติพัทธ์  แก้วรัก ม.4/2 26 มิ.ย. 2565
32 39936 นายภาคิน  อ่อนจิตร์ ม.4/2 27 มิ.ย. 2565
33 39794 นายปองคุณ  ตั้งอมรสิทธิชัย ม.4/2 27 มิ.ย. 2565
34 39796 นายวราวัฒก์  ปานมีสี ม.4/2 27 มิ.ย. 2565
35 39932 นายพีรวิชญ์  วิเศษโวหาร ม.4/4 30 มิ.ย. 2565
36 39918 นายนภัสรพี  แอลิ ม.4/10 30 มิ.ย. 2565
37 40081 นายอธิษฐ์  คำอ่อน ม.4/13 30 มิ.ย. 2565
38 40119 นายศุภวิชญ  ศรีสว่าง ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
39 42128 นายเจษฎาภรณ์  พรมศรี ม.4/4 30 มิ.ย. 2565
40 40063 นายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
41 39823 นายภรันยู  กองชีพ ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
42 39756 นายคุณากร  ปริวัฒน์ ม.4/4 30 มิ.ย. 2565
43 40110 นายยศพล  สิงห์น้อย ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
44 39976 นายพิพิตธน  ชาวแกลง ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
45 40067 นายพิพัฒน์  ทองคำ ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
46 39847 นายคณธัช  กราบทิพย์ ม.4/3 30 มิ.ย. 2565
47 40046 นายชวกร  อุทัยรัตน์ ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
48 42319 นายพิเชฐ  สุขสว่าง ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
49 40101 นายประพัฒน์  สิทธิพันธ์ ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
50 40003 นายณัฏฐพล  ภิรมย์ชม ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
51 39827 นายภูเมธ  พุฒิกุลพร ม.4/4 30 มิ.ย. 2565
52 42261 เด็กชายชญานนท์  วจีสุนทร ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
53 39955 นายณพัฒน์  เนาวรัตน์ ม.4/10 30 มิ.ย. 2565
54 39934 นายเพชรเอก  ดอนมูล ม.4/10 30 มิ.ย. 2565
55 39980 เด็กชายเลิศพิสิฐ  วิทยวินิต ม.4/10 30 มิ.ย. 2565
56 39828 นายยศกร  รัตนะ ม.4/2 30 มิ.ย. 2565
57 40021 นายภาสวิชญ์  ยินดีจันทร์ ม.4/13 30 มิ.ย. 2565
58 39992 นายสุวิกรณ์  เพ็ชรภักดี ม.4/9 30 มิ.ย. 2565
59 42106 นายมัทฌิม  เกศการุณกุล ม.4/2 30 มิ.ย. 2565
60 40082 นายอภิลักษณ์  ตองอ่อน ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
61 39755 นายคมชาญ  ถาวะโร ม.4/2 30 มิ.ย. 2565
62 39969 นายปพนธนัย  รักษาสนธิ์ ม.4/13 30 มิ.ย. 2565
63 40086 นายกิตติพศ  ศิริสว่าง ม.4/13 30 มิ.ย. 2565
64 39767 นายศรณ์พิเชฐ  สุขล้วน ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
65 42303 นางสาวอริยา  ทัศบุตร ม.4/12 30 มิ.ย. 2565
66 40113 นายวงศกร  จักรแก้ว ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
67 40094 นายธนกร  บุญยะรังสรรค์ ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
68 42193 นายธนยศ  สุขคง ม.4/8 30 มิ.ย. 2565
69 39949 นายอาคม  วิเวโก ม.4/8 30 มิ.ย. 2565
70 40016 นายกวินท์ธนภัทร  พงธนณัชพสุธร ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
71 40002 นายฐปนนท์  ศิริการ ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
72 40035 นายศุภวิชญ์  พรมนา ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
73 39993 นายสุวิศิษฎ์  พันธ์ขาว ม.4/8 30 มิ.ย. 2565
74 39763 นายพีรวิชญ์  นิ่มชนะสิทธิ์ ม.4/1 30 มิ.ย. 2565
75 39764 นายภาสกร  ชรรณษานนท์ ม.4/1 30 มิ.ย. 2565
76 39826 นายภูมิพัฒน์  ละออง ม.4/1 30 มิ.ย. 2565
77 39925 นายปิยังกูร  มหเศรษฐพงษ์ ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
78 40057 นายนันทกร  เดชะ ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
79 40049 นายเตโช  เวชโชติ ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
80 40010 นายธิติ  ชัยยะ ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
81 39832 นายอัฑฒกร  แสงเสริมญาติ ม.4/4 30 มิ.ย. 2565
82 39442 นายญาณภัทร  แสนดวง ม.5/16 30 มิ.ย. 2565
83 42280 นายณัฐวัชต์  มะโนกิจ ม.4/12 30 มิ.ย. 2565
84 39760 นายปฏิพัทธิ์  สุนทร ม.4/1 30 มิ.ย. 2565
85 39943 นายสิทธิโชค  สุขโข ม.4/9 30 มิ.ย. 2565
86 42129 เด็กชายเตชธรรม  อัครจรัสโรจน์ ม.4/4 30 มิ.ย. 2565
87 40029 นายศิรสิทธิ์  แสงสว่าง ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
88 39988 นายศุทธวัต  พรรคอนันต์ ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
89 39961 นายธรรศ  ระกำทอง ม.4/9 30 มิ.ย. 2565
90 40032 นายศุภกร  จิระอานนท์ ม.4/9 30 มิ.ย. 2565
91 42330 นายพชร  ปราศราคิน ม.4/15 30 มิ.ย. 2565
92 39793 นายปรัชญ์  หลิมเจริญ ม.4/9 30 มิ.ย. 2565
93 42352 นายวรเมธ  สะสม ม.4/16 30 มิ.ย. 2565
94 40019 นายพีรพัฒ  ทัศบุตร ม.4/12 30 มิ.ย. 2565
95 39983 นายวิพุธรักษ์  วลาบูรณ์ ม.4/5 30 มิ.ย. 2565
96 42278 เด็กชายกิตติธัช  สร้อยศรี ม.4/12 30 มิ.ย. 2565
97 39959 นายธนดล  จิตหาญ ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
98 39867 นายอนรรฆ  ตวงวิไล ม.4/7 30 มิ.ย. 2565
99 39981 นายวรโชติ  อารีสุริยกุล ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
100 40114 นายวชิราวิทย์  โพธิจักร์ ม.4/10 30 มิ.ย. 2565
101 40059 นายบัณฑิตวงศ์  ดวงแก้ว ม.4/13 30 มิ.ย. 2565
102 42287 นายศิรภัส  ยางนึก ม.4/12 30 มิ.ย. 2565
103 42349 นายพงศพัศ  วุฒิสาวงค์ ม.4/16 30 มิ.ย. 2565
104 42163 นายนำโชค  นิลสิทธานุเคราะห์ ม.4/7 30 มิ.ย. 2565
105 40056 นายธัชธรรม์  เชยทอง ม.4/11 30 มิ.ย. 2565
106 40083 นายอับดุลไร้ส  เดียคีเต้ ม.4/3 30 มิ.ย. 2565
107 40103 นายพรรษวัฏ  สวัสดีผล ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
108 40097 นายนครินทร์  จิตสนธิ ม.4/14 30 มิ.ย. 2565
109 39192 นายปภังกร  สุดแดง ม.5/4 30 มิ.ย. 2565
110 39863 นายวีรเดช  คชภูติ ม.4/7 30 มิ.ย. 2565
111 42239 นายกฤษฎาพิพัฒน์  แสงจันทร์ ม.4/10 1 ก.ค. 2565
112 42285 นายภูริภัทร  โภคผดุง ม.4/12 1 ก.ค. 2565
113 42115 นายศักดิธัช  เติมศิริรัตน์ ม.4/3 1 ก.ค. 2565
114 39919 นายนิธิพัฒน์  ศิลสังวรณ์ ม.4/4 3 ก.ค. 2565
115 40054 เด็กชายธนานนท์  ปราณี ม.4/13 3 ก.ค. 2565
116 39907 นายคมนภัค  จรูญโรจน์ ณ อยุธยา ม.4/11 4 ก.ค. 2565
117 42320 นายวิศรุต  โพธิสุข ม.4/14 4 ก.ค. 2565
118 39864 นายวีรวิทย์  ประจิต ม.4/10 4 ก.ค. 2565
119 42264 เด็กชายมงคล  พวงสุวรรณ์ ม.4/11 7 ก.ค. 2565
120 42263 เด็กชายพันธ์ณรงค์  บัวเผื่อน ม.4/11 7 ก.ค. 2565
121 39829 นายศิรปัญญ์  วงศ์ชาวจันท์ ม.4/3 7 ก.ค. 2565
122 39821 นายพรศิวะ  ประเสริฐ ม.4/3 7 ก.ค. 2565
123 40066 นายพัชรพล  สุขสมัย ม.4/16 7 ก.ค. 2565
124 39994 นายอธิศ  แสงสุรีย์พรชัย ม.4/6 25 ก.ค. 2565
125 40004 นายณัฐภัทร  อวยพรส่ง ม.4/8 25 ก.ค. 2565
126 40079 นายอคิราภ์  ปลายขอก ม.4/14 26 ก.ค. 2565
127 39352 นายวัชรพงศ์  ราชสินธ์ ม.5/11 31 ก.ค. 2565
128 42156 นายนิพิฐพนธ์  ทะบาง ม.4/6 3 ส.ค. 2565
129 39912 นายชยณัฐ  ศิรินานุวัฒน์ ม.4/6 3 ส.ค. 2565
130 39789 นายชนวรรธ  ตั้งสิริเจริญรัตน์ ม.4/5 4 ส.ค. 2565
131 41579 นายศิรวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ ม.5/10 10 ส.ค. 2565
132 39464 นายรังสิมันต์  สาขา ม.5/15 11 ส.ค. 2565
133 42175 นางสาวทอฝัน  จันทวิสูตร ม.4/7 19 ส.ค. 2565
134 40112 นายรามิน  เจียมสูงเนิน ม.4/10 9 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th