Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

นาฏศิลป์ไทย

รหัส : 027

ชื่อกิจกรรม : นาฏศิลป์ไทย

สถานที่ : ห้องนาฏศิลป์

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ และเป็นนักเรียนที่มีใจรักในเรื่องของการแสดงนาฏศิลป์

ครูที่ปรึกษา :
ครูธนภรณ์ บุญเลิศ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41545 นางสาววิชญาดา  วัฒนชีพ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
2 42312 เด็กหญิงศรัณย์พร  เสนาสุธรรม ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
3 42169 เด็กหญิงจตุรพร  ศิลปวัฒน์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
4 42315 นางสาวสุวรรณภา  ชูช่วย ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
5 42172 เด็กหญิงฐิติพร  ฐิติพัฒนาสิทธิ์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
6 41607 นางสาวกัญญ์ณณัฐ  สุขเศรษฐศิริ ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
7 42213 นางสาวสรันร์รัก  ดวงประไพ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
8 42207 นางสาวพชรพร  สวัสดิ์วงศ์วิชา ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
9 41029 นางสาวณัชชานันท์  พูลสวัสดิ์ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
10 40997 นางสาวรสิตา  เนินไชย ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
11 40935 นางสาวกัญญ์ณณัฏฐ์  โกมลวิสุทธิ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
12 41664 นางสาวสุภัสสร  เรืองเกษม ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
13 39841 นางสาวพิชามญชุ์  สังข์ทอง ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
14 42310 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สรรพศรี ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
15 40047 เด็กชายณรงค์พล  ทองจันทร์ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
16 41032 นางสาวจีรารัตน์  ชนะภัย ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
17 41036 นางสาวภโวทัย  สิตาธรรม ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
18 42309 เด็กหญิงกนกพิชญ์  โพธิพัฒน์ ม.4/13 16 มิ.ย. 2565
19 41034 นางสาวเปมิกา  เพ่งจิตต์ ม.6/14 16 มิ.ย. 2565
20 42186 เด็กหญิงวรนิตย์  เย็นเจริญสุขใส ม.4/7 1 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th