Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ถ่ายภาพด้วยมือถือ

รหัส : 025

ชื่อกิจกรรม : ถ่ายภาพด้วยมือถือ

สถานที่ : ห้องศูนย์ภาษาไทย 221

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูกัญญา ดำรงศักดิ์

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 25

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38791 นายพชรพล  วารีรักษ์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 38694 นายพีรทัต  เจริญศรี ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
3 40962 นางสาวปิยะธิดา  จำเนียร ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
4 40954 นางสาวชลินทิพย์  เดสูงเนิน ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
5 40968 นางสาวอมราพร  ศุภประเสริฐ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
6 40956 นางสาวณิชมน  บุญจันทร์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
7 40958 นางสาวตรียาภรณ์  จันทรา ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
8 39343 นายพีรวัส  วรรณประภา ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
9 39348 นายภูมิมินทร์  เจริญไพศาลเกียรติ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
10 38650 นายภูวนาท  พระสว่าง ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
11 40951 นายอาสาฬห  สร้อยศรี ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
12 39454 นายพชร  ดังก้อง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
13 38658 นายศุภากร  อมรพลัง ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
14 39323 นายจิรวัฒน์  แก้วพะไชย ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
15 41712 นางสาวศรินยา  ภู่อยู่ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
16 41714 นางสาวสุนันทิณี  เจือนาค ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
17 41707 นางสาวรัตติกาล  จันทร์เรือง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
18 40043 เด็กชายคุณากร  เขตสาคร ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
19 41574 นายนฤสรณ์  เขี้ยวสิงห์ ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
20 41592 นางสาวสุทธิดา  คุ้มสุข ม.5/10 13 มิ.ย. 2565
21 38737 นายพสธร  เล่าเปี่ยม ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
22 40009 นายธวัชนันทน์  ประทุมทอง ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
23 39473 นายสิรภัทร  แสงสว่าง ม.5/10 14 มิ.ย. 2565
24 38719 นายชญานนท์  งามกิจ ม.6/16 8 ก.ย. 2565
25 38423 นายณัฐกฤษ  ศรีสุวรรณ์ ม.6/16 8 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th