Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

creative model

รหัส : 078

ชื่อกิจกรรม : creative model

สถานที่ : 1235

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุรเชษฐ พัฒใส

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 10

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41541 นางสาวเบญจวรรณ  เทพอาษา ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
2 41540 นางสาวนันทิตา  ประกอบกิจ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
3 41531 นางสาวกัญญพัชร  มณีเวศย์วโรดม ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
4 39349 นายภูมิรพี  ครุฆนิตย์ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
5 39339 นายพงศ์เทพ  เห็นเจริญสุข ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
6 39332 นายธชพัฒน์  คงเกิด ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
7 41543 นางสาวปานชีวา  สมหมาย ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
8 39134 นายธนาวุฒิ  บูรพกรณ์ ม.5/8 13 มิ.ย. 2565
9 39942 นายศุภัช  หนองเหล็ก ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
10 42262 นายธีริทธิ์  โนนตานอก ม.4/11 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th