Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

We love English

รหัส : 078

ชื่อกิจกรรม : We love English

สถานที่ : 1124

รายละเอียด :
เฉพาะนักเรียนแผนการเรียน EISP (ม.4-5)

ครูที่ปรึกษา :
ครูพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล
Mr.Younes Boukaddous

จำนวนรับ : 30

ยอดปัจจุบัน : 13

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39873 นางสาววรัชยา  สรรพวุธ ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
2 42136 นางสาวภัทรี  ด้วงสงค์ ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
3 39820 นายพชร  พานิชานุรักษ์ ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
4 42778 นายพีรดนย์  บุญฐี ม.4/4 6 มิ.ย. 2566
5 42774 นางสาวอภิศรา  อุดมเลิศรัศมี ม.4/4 6 มิ.ย. 2566
6 40438 นายปัณณวิชญ์  กิจจาวรอาภรณ์ ม.4/4 6 มิ.ย. 2566
7 42134 นางสาวนภัสสร  พรมวงษ์ ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
8 39874 นางสาวอรวี  จีบบรรจง ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
9 40096 นายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์ ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
10 40102 นายปรีดา  โกวาสกุล ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
11 40486 เด็กหญิงวรินทิรา  แก้วสว่าง ม.4/3 6 มิ.ย. 2566
12 42760 นางสาวกิรอร  คำวิไล ม.4/3 6 มิ.ย. 2566
13 40413 นายศุภณัฐณ์  ทองปัญญา ม.4/3 8 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th