Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

อัพเกรด

รหัส : 034

ชื่อกิจกรรม : อัพเกรด

สถานที่ : 915

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.4

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครูสุมาลี ภัทรเบญจพล
ครูวิศิษฎ์ พูลพฤกษ์

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 15

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42302 นางสาวศรุดา  เยินสูงเนิน ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
2 42223 นางสาวกุลวดี  เหง้าพรหมมินทร์ ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
3 42232 เด็กหญิงพลอยนภัส  อินทร ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
4 42293 นางสาวจุฑามาศ  อินทปัญญา ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
5 42286 เด็กชายฤทธิเกียรติ  คลองคต ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
6 42289 เด็กหญิงกรกันยา  เพ่งจิตต์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
7 42290 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ  บุราณรมย์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
8 42123 นางสาวรัตติกาล  เลื่อนลอย ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
9 42269 เด็กหญิงปริยากร  จั่นวิจิตร ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
10 42271 เด็กหญิงพรยมล  โรจนพิทักษ์ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
11 42297 เด็กหญิงพิมพ์อร  มาศงูเหลือม ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
12 42162 นางสาวภัทราพร  สุทธกิจ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
13 42296 นางสาวนันท์นภัส  พึ่งมา ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
14 42294 เด็กหญิงณัตฐนันท์  เกตรา ม.4/12 16 มิ.ย. 2565
15 40104 นายพัทธดนย์  สงเคราะห์ ม.4/13 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th