Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Web Application

รหัส : 097

ชื่อกิจกรรม : Web Application

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 515

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนแผนการเรียน ICTP หรือ IT เท่านั้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูพิทยา ปฏิโค

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 18

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39239 นายวิภูพงศ์  ลีลานันทวงศ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
2 41499 นางสาวศุกลิน  อินนก ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
3 42154 เด็กชายธราเทพ  ลาพิงค์ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
4 42244 นายปัณณวิชญ์  จันทโรบล ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
5 39421 นายปภังกร  อรัญญกานนท์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
6 39386 นายศุภกิตติ์  ศิริไสยาสน์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
7 39354 นายศุภกร  รุ่งแจ้ง ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
8 41492 นายอัครัช  วรรณสุข ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
9 41496 นางสาวประกายเพชรรัตน์  ไชยเมืองชื่น ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
10 39228 นายธนกร  ศรีพิทักษ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
11 40835 นายจิรภัทร  โชติวงษ์ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
12 41493 นายอัมรินทร์  โลหะพงศ์พัฒนะ ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
13 39241 นายเอกภพ  ศรีรุ่งเรือง ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
14 42240 นายชนาดม  ราชเจริญ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
15 39985 นายวุฒินันท์  ผลเจริญ ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
16 39218 นายกานต์  ทิพย์สกุลเดช ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
17 42254 เด็กหญิงรัตนอาภา  หอมคลฑา ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
18 41567 นายไกรวิชญ์  เสรีมาคพันธุ์ ม.5/10 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th