Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ภาษาพาเพลิน

รหัส : 019

ชื่อกิจกรรม : ภาษาพาเพลิน

สถานที่ : 131

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์
ครูมธุชา สุวรรณรัตน์

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 6

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41073 เด็กหญิงภูริชญา  มณีรัตน์ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
2 41075 เด็กหญิงวริศรา  กิติทัศน์เศรณี ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
3 41067 เด็กหญิงนิภารัตน์  แซ่โง้ว ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
4 41074 เด็กหญิงมณฑณัช  ภิญโญ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
5 41274 เด็กชายพูนพิพัฒน์  ประกอบความดี ม.2/7 11 ส.ค. 2565
6 41289 เด็กชายอิศเรศ  รัตนสร้อย ม.2/7 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th