Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์

รหัส : 012

ชื่อกิจกรรม : เล่นเกมอย่างสร้างสรรค์

สถานที่ : 236

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูธีระพงษ์ สืบโสดา

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 23

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38434 นางสาวธัญชนก  รัตนะนาม ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
2 38438 นางสาวพิชญนันท์  ขันธรักษ์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
3 38441 นางสาวลลิตา  ศิลสังวรณ์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
4 40773 นางสาวกฤติมา  สละชั่ว ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
5 40100 เด็กชายน้ำทรัพย์ทวี  บุญราศรี ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
6 42270 เด็กหญิงปุณญาพร  บวรปิยวัศว์ ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
7 38444 นางสาวสิริยากร  บุญแก้ว ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
8 42275 นางสาวเพชรชมพู  คมกล้า ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
9 40048 นายณัฐกิตติ์  โพธิ์ศิริ ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
10 40042 นายกิตติธัช  อัมพุช ม.4/14 13 มิ.ย. 2565
11 40058 นายนิพพิชฌน์  พลอยวิจิตร ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
12 40084 นายอานุภาพ  จรัลทรัพย์ ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
13 40072 นายธีทัต  กลมราช ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
14 40080 นายอติวิชญ์  เอกลักษณ์ตระกูล ม.4/15 13 มิ.ย. 2565
15 40053 นายธนวัฒน์  บ่อทอง ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
16 38710 นายอิทธิพัทธ์  จงประเสริฐ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
17 38734 นายปิยมิตร  เมฆขาว ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
18 38665 นายกิตติพัฒน์  อิ่มผ่อง ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
19 38747 นายวัชริช  จ่าเมือง ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
20 40065 นายปาณุพงศ์  รำไพ ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
21 38475 นางสาวลลิตา  แก้วเรือง ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
22 38720 นายชญานนท์  นรลักษณ์ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
23 39219 นายกีรบุตร  เหล่าบุตรศรี ม.5/6 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th