Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Hello China

รหัส : 016

ชื่อกิจกรรม : Hello China

สถานที่ : 1131 ห้องศูนย์ภาษาจีน

รายละเอียด :
มีความสนใจในวัฒนธรรมจีน

ครูที่ปรึกษา :
ครูอรทัย จารุศิริวัฒนา
ครูรสนรินทร์ แก้วใส

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 27

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40871 นางสาวนรินทร์ภัทร  ศรีสุรักษ์ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
2 40860 นางสาวปริญญาภรณ์  วรรณทอง ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
3 41523 นางสาวอรปรียา  เจนวิทยาการกุล ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
4 38499 นางสาวพิชามญชุ์  ถาดทอง ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
5 40853 นางสาวชลิดา  มาดี ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
6 40858 นางสาวนิลาวัลย์  เวทย์อุดม ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
7 42190 นางสาวสุพิชญาภา  กสิณธนภัทร ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
8 42185 นางสาวรัตนวรรณ  นพพันธ์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
9 40850 นางสาวเกตุวดี  เรืองรังษี ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
10 40849 นางสาวกัญจน์อมล  เกตุเทศ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
11 40867 นางสาววีร์สุดา  เสียงทิพย์ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
12 38537 นางสาวอสมาภรณ์  ไหล่วิจิตร ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
13 40774 นางสาวจิรประภา  เสนาสนะ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
14 40777 นางสาววาทิยาภรณ์  สุขสุวรรณ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
15 40775 นางสาวณัฏฐณิชา  หยาดคำ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
16 40776 นางสาวรุ่งนภา  ชูคำ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
17 40851 นางสาวจุฑารัตน์  โชติแสง ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
18 42182 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แน่นหนา ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
19 41602 นายภากร  บรรจง ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
20 42166 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สำเภาพันธ์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
21 41683 นางสาวพัณณ์ชิตา  ลิขิตเลิศวีรกุล ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
22 41597 นายกิติพัฒน์  ณัฐเศรษฐ์ภาธร ม.5/11 13 มิ.ย. 2565
23 42179 นางสาวพัทธนันท์  ปฐมพฤกษ์วงษ์ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
24 40041 นายก้องกิดากร  ก้อนเพชร ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
25 40078 นายสิรวิชญ์  เวชโชติ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
26 38493 นางสาวธนาพร  วิเศษมุข ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
27 41635 นางสาวพภัสสรณ์  สุภา ม.5/12 24 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th