Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ลูกเสือกองเกียรติยศ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

รหัส : 008

ชื่อกิจกรรม : ลูกเสือกองเกียรติยศ เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

สถานที่ : ห้องลูกเสือ

รายละเอียด :
มีใจรักในสถาบัน มีใจรักในกิจการลูกเสือไทย และมีจิตอาสา

ครูที่ปรึกษา :
ครูเปรมศักดิ์ บุบผามาลาสกุล
ครูสราวุฒิ คะเรรัมย์
ครูชลวิทย์ กิจอักษร
ครูสิรภพ นักเสียง

จำนวนรับ : 100

ยอดปัจจุบัน : 49

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40567 เด็กชายนาคา  ศิริภักตร์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
2 40555 เด็กชายจิรภัทร  ดีมีชาติ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
3 41206 เด็กชายกันตวัฒน์  เล็กเลอสันต์ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
4 40550 เด็กชายกันต์ธีร์  ชอบชน ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
5 40430 เด็กชายฐตวงศ์กร  หนูเย็น ม.3/2 13 มิ.ย. 2565
6 41387 เด็กชายเจตน์  นามสุโพธิ์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
7 41255 เด็กชายชนาเมธ  จัตุกุล ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
8 40427 เด็กชายกริษฐ์บุญ  โภคจรัสสุนทร ม.3/2 13 มิ.ย. 2565
9 41419 เด็กชายอธิยุต  นิยมศิลป์ ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
10 40526 เด็กชายพงศ์พสิน  แก้วแกมกาญจน์ ม.3/5 13 มิ.ย. 2565
11 41287 เด็กชายอภิวัฒน์  อินทองคุ้ม ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
12 41232 เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวัฒน์ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
13 41224 เด็กชายธนกร  สนธิโสภณ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
14 40559 เด็กชายญาณวรุฒน์  สวนพราย ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
15 40441 เด็กชายภูเมธ  วัฒนปัญญาขจร ม.3/2 13 มิ.ย. 2565
16 40415 เด็กชายอริย์ธัช  สุขอำไพจิตร ม.3/1 13 มิ.ย. 2565
17 40577 เด็กชายภูเบศ  คงกระพันธ์ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
18 41235 เด็กชายปลวัชร  ดวงเดือน ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
19 41243 เด็กชายศุภมงคล  ศรีวรา ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
20 41236 เด็กชายพร้อมพงศ์  คงนันทะ ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
21 40580 เด็กชายวรากร  เมธาวรากุล ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
22 38672 นายฐิติศักดิ์  สังฆเวช ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
23 40578 เด็กชายภูริศ  งามขจรกุลกิจ ม.3/6 13 มิ.ย. 2565
24 38652 นายยศพัทธ์  ต่วนเทศ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
25 41077 เด็กชายจันทรวัทน์  วงศ์ไพรกรณ์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
26 41085 เด็กชายปรมะ  พลศักดิ์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
27 41079 เด็กชายฐิติกร  รัตนมณฑ์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
28 41276 เด็กชายภูริพงษ์  ลิมป์รัชดาวงศ์ ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
29 41083 เด็กชายธีรภัทร  ขวัญเมือง ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
30 41357 เด็กชายธัญเทพ  รัตนสินทร์ ม.2/9 13 มิ.ย. 2565
31 39922 นายปฏิภาณ  มุ่งหาผล ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
32 39824 นายภาณุวิชญ์  จันทรัตน์ ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
33 41747 เด็กชายพัทธดนย์  ไพโรจน์อมรยุทธ์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
34 40438 เด็กชายปัณณวิชญ์  กิจจาวรอาภรรณ์ ม.3/2 13 มิ.ย. 2565
35 39930 นายพชร  ประสิทธินาวา ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
36 38508 นายกริชภู  สุทธิสรณ์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
37 38517 นายณรงค์  เฮี้ยวสำราญ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
38 41208 เด็กชายกิตติพศ  ประสพสุข ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
39 40436 เด็กชายธีรธัช  วรบำรุงกุล ม.3/2 14 มิ.ย. 2565
40 41327 เด็กชายภูวสิษฐ์  มหาอุต ม.1/8 14 มิ.ย. 2565
41 38619 นายฆณพล  วรรณประทุม ม.6/12 17 มิ.ย. 2565
42 41216 เด็กชายชาตรี  ติราภิบาล ม.2/6 19 มิ.ย. 2565
43 41227 เด็กชายธนธร  พุ่มคง ม.2/6 19 มิ.ย. 2565
44 39431 นายวงศกร  เผื่อนคง ม.5/16 21 มิ.ย. 2565
45 41366 เด็กชายเปรมชัย  ศรีคงรักษ์ ม.2/9 27 มิ.ย. 2565
46 41204 เด็กชายกฤตภาส  วารีเขตต์ ม.2/6 28 มิ.ย. 2565
47 41210 เด็กชายขจรศักดิ์  นวชิระ ม.2/6 5 ก.ค. 2565
48 41905 เด็กชายบวรธรรม  บุญเรือง ม.1/6 22 ส.ค. 2565
49 41365 เด็กชายบุรธัช  สีสด ม.2/9 9 ก.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th