Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ดุริยางค์สากล

รหัส : 003

ชื่อกิจกรรม : ดุริยางค์สากล

สถานที่ : 800 ห้องดุริยางค์

รายละเอียด :
สนใจในดนตรี

ครูที่ปรึกษา :
ครูมาโนช อุดหนุน
ครูเอกวิชญ์ เรืองจรูญ

จำนวนรับ : 80

ยอดปัจจุบัน : 76

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41856 เด็กหญิงสุพิชฌาน์  ประถม ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
2 41104 เด็กหญิงวิรชา  พฤษภานนท์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
3 41096 เด็กหญิงจิตรมนัส  ข้องเกี่ยวพันธ์ ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
4 39301 นายพุฒิพงศ์  หมุดธรรม ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
5 41900 เด็กชายทักษิพงศ์  วิสุทธาภรณ์ ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
6 40723 เด็กชายสรัณกร  คชพันธ์ ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
7 41094 เด็กชายอัครวินท์  ชัยชารี ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
8 42043 เด็กชายจิรเมธ  คูณทวี ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
9 42062 เด็กชายพีรพัฒน์  เลาหุไรกุล ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
10 41826 เด็กหญิงอาทิอร  เจริญสัตย์สิริ ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
11 42023 เด็กชายธนภัทร  บรรเลงศัพย์ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
12 40711 เด็กชายพิชญุตม์  สุขิโต ม.3/9 13 มิ.ย. 2565
13 41883 เด็กหญิงสิรีธร  มาเทพ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
14 41877 เด็กหญิงพรลภัส  เกียรติหิรัญ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
15 42038 เด็กชายสิรภพ  เพชรศิริ ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
16 41938 เด็กชายธีทัต  สุนทร ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
17 40457 เด็กชายจิตรฤทธิ์  สายดำ ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
18 38556 นางสาวกฤตพร  บุษบงษ์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
19 40893 นางสาวณิชาดา  วงค์สุทธิ์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
20 41680 นายอินทนนท์  หาญสมศักดิ์กุล ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
21 41681 นางสาวกรวรรณ  ใจสอาด ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
22 39304 นายภูวสิษฏ์  มูลน้อย ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
23 41928 เด็กชายชนาธิป  สาชล ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
24 41869 เด็กชายหฤษฎ์  มาทรัพย์ ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
25 42018 เด็กชายณัฐภัทร  เอกฉัตร์ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
26 42085 เด็กชายชนะศึก  ศิริมะณีวัฒนา ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
27 41857 เด็กชายคุณัชญ์  โชติประดา ม.1/5 13 มิ.ย. 2565
28 40025 นายรัชตะ  ภูมิฐาน ม.4/9 13 มิ.ย. 2565
29 40746 เด็กชายปภังกร  อุดมผล ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
30 40450 เด็กหญิงนุชวรา  สุขปรีดา ม.3/2 13 มิ.ย. 2565
31 41266 เด็กชายธิรักษ์  กระดังงา ม.2/7 13 มิ.ย. 2565
32 40022 เด็กชายภูเบศร์  สมบูรณ์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
33 41412 เด็กชายวีรภัทร  สฤษฎิ์สุข ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
34 41924 เด็กชายกันต์ตรัย  คูตระกูล ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
35 42049 เด็กชายเตชินท์  จำรัสศรี ม.1/10 13 มิ.ย. 2565
36 41955 เด็กชายศรัณย์ภัทร  เกษราธิกุล ม.1/7 13 มิ.ย. 2565
37 42010 เด็กชายชานน  ถนอมวงษ์ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
38 41138 เด็กหญิงภัสสรินท์  สิริวรเศรษฐกุล ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
39 42039 เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
40 41785 เด็กชายรชต  มหันตะกาศรี ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
41 41766 เด็กหญิงวรารัศมิ์  ตันติยานุภาพร ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
42 41768 เด็กหญิงสุพิฌชญา  บุญมี ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
43 41748 เด็กชายภัทรชนน  วัฒนา ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
44 41745 เด็กชายแทนคุญ  จันทบูรณ์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
45 41686 นางสาวสิรินดา  ศรีหิรัญ ม.5/14 13 มิ.ย. 2565
46 40071 นายภูวน  ศรีเงิน ม.4/16 13 มิ.ย. 2565
47 41411 เด็กชายวรกมล  ธรรมเกษร ม.2/10 13 มิ.ย. 2565
48 41920 เด็กชายสายฟ้า  ทันทะบุตร ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
49 41162 เด็กชายศักดิ์ระภีร์  พัฒนศักดาวิจิตร ม.2/4 13 มิ.ย. 2565
50 42097 เด็กหญิงปุณณดา  เจริญสาคร ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
51 41228 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์ไชยา ม.2/6 13 มิ.ย. 2565
52 40031 นายศิวกรณ์  ประสงค์เงิน ม.4/12 30 มิ.ย. 2565
53 39987 นายศิรวิทย์  มะลิวัลย์ ม.4/14 3 ก.ค. 2565
54 39952 นายคุณาธิป  กันเอม ม.4/14 4 ก.ค. 2565
55 41392 เด็กชายธนวัฒน์  จารุเลขา ม.2/10 4 ก.ค. 2565
56 41910 เด็กชายพลัฎฐ์  โชคดี ม.1/6 7 ก.ค. 2565
57 41912 เด็กชายภัทรพล  เขียวผึ้ง ม.1/6 7 ก.ค. 2565
58 41945 เด็กชายพุดทะคุน  เจริญรักษ์ ม.1/7 7 ก.ค. 2565
59 41930 เด็กชายชินพัฒน์  เสริมทรัพย์ ม.1/7 7 ก.ค. 2565
60 41948 เด็กชายภัทรพล  ภาคการ ม.1/7 7 ก.ค. 2565
61 41950 เด็กชายภูริวิทย์  นวลแดง ม.1/7 7 ก.ค. 2565
62 41958 เด็กชายอชิตพล  ศรีตระกูล ม.1/7 7 ก.ค. 2565
63 41960 เด็กชายเฮง  อาน ม.1/7 7 ก.ค. 2565
64 41967 เด็กชายจุลจักร  จินดา ม.1/7 7 ก.ค. 2565
65 41970 เด็กชายณัฐกิตติ์  หุ่นทอง ม.1/8 7 ก.ค. 2565
66 42040 เด็กชายกฤติกร  ศรีเปรื่อง ม.1/10 7 ก.ค. 2565
67 42068 เด็กชายวรธน  วิชญธรกุล ม.1/10 7 ก.ค. 2565
68 42077 เด็กชายเอกนรินทร์  เสาวภาร ม.1/10 7 ก.ค. 2565
69 40719 เด็กชายวสุธา  วารนิช ม.3/9 7 ก.ค. 2565
70 39438 นายจิณณรัตน์  จันทรแสงนาวี ม.5/7 7 ก.ค. 2565
71 38584 นายธนกฤต  ชาญพนา ม.6/14 7 ก.ค. 2565
72 42090 เด็กชายกิตติธัช  วารนิช ม.1/10 7 ก.ค. 2565
73 41684 นางสาวสตาทิพษ์  สมคิด ม.5/14 18 ส.ค. 2565
74 39405 นายชาญวิทย์  วันชัย ม.5/14 18 ส.ค. 2565
75 41834 เด็กชายณิชกุล  เจริญสาคร ม.1/4 18 ส.ค. 2565
76 41682 นางสาวประกายดาว  นาสาลี ม.5/14 25 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th