Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

English life quotes

รหัส : 047

ชื่อกิจกรรม : English life quotes

สถานที่ : 926

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 22

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41068 เด็กหญิงปวีณ์ริศา  ชินอุดมพงศ์ ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
2 38571 นายกฤษณกันท์  เปรมสุริยา ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
3 41060 เด็กชายภูรินทร์  กัลยา ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
4 41057 เด็กชายภวิศ  ศิริพัฒนกุล ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
5 38789 นายปริญญา  ศิริวารินทร์ ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
6 41027 นายสุรเดช  บทศรี ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
7 38709 นายอนุศิษฏ์  จาดเอี่ยม ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
8 38641 นายพงศพัศ  บัวละคร ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
9 39391 นายสุเมธ  จิตรใจตรง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
10 41973 เด็กชายณัฐพงค์  อถาพัด ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
11 42079 เด็กชายชยกร  โพธิขันธ์ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
12 41981 เด็กชายธัชพรรษ์  ปัตตาลาโพธิ์ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
13 41030 นางสาวกิฤติญา  คล้ายมณี ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
14 41129 เด็กหญิงชุติรดา  ซึงถาวร ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
15 38790 นายพงษภัทร  จันทเลิศ ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
16 41116 เด็กชายปัณณวิชญ์  สุทธิสาคร ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
17 41071 เด็กหญิงภัทธิรา  หอมสวัสดิ์ ม.2/1 23 มิ.ย. 2565
18 41200 เด็กหญิงพาขวัญ  อุทัยเสวก ม.2/5 24 มิ.ย. 2565
19 41965 เด็กชายจิตวิสุทธิ์  ทองเถื่อน ม.1/8 7 ก.ค. 2565
20 42080 เด็กชายณัฐพัชร์  วงศ์แก้ว ม.1/8 11 ส.ค. 2565
21 41978 เด็กชายธนดล  สุขนาคกิจ ม.1/8 11 ส.ค. 2565
22 42083 เด็กชายภัทรพล  ใจสุทธิ ม.1/8 11 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th