Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

A-Level

รหัส : 054

ชื่อกิจกรรม : A-Level

สถานที่ : 912

รายละเอียด :
สนใจในวิชาฟิสิกส์และชีววิทยา

ครูที่ปรึกษา :
ครูศิริรัตน์ ตอพล
ครูปาริชาต สิงห์โตทอง

จำนวนรับ : 40

ยอดปัจจุบัน : 34

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41556 นางสาวดิษญา  แจ้งกระจ่าง ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
2 41187 เด็กชายวราพันธุ์  รัตนเชิดชูวงศ์ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
3 41181 เด็กชายปัณณธร  ศรีจันทรอารี ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
4 39211 นางสาวรุ่งไพลิน  อึ้งเจริญ ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
5 39209 นางสาวเพชรลดา  โมใหญ่ ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
6 41449 นางสาวชญานิษฐ์  นุกิจ ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
7 40891 นางสาวฐิติมา  ศรีคงรักษ์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
8 40927 นางสาวสวรรยา  บำรุงชีพ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
9 39213 นางสาวศิรดา  ชุ่มวงศ์ ม.5/3 13 มิ.ย. 2565
10 40903 นางสาวสุภัสรา  คชรัง ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
11 41558 นางสาวธัญสิริ  รักษา ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
12 41464 นางสาวกุลิสรา  ศิลารัตนชัย ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
13 39325 นายจีรพัฒน์  กลิ่นสอาด ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
14 41553 นางสาวกันทิมา  วิโรจน์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
15 41566 นางสาวอุทุมพร  ฉวนฉิน ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
16 41185 เด็กชายพิชญุตม์  โชคมิ่งขวัญ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
17 41471 นางสาวนภิศ  สวนดี ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
18 41634 นางสาวพนาวรรณ์  บุญโกย ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
19 41561 นางสาวพิจิตรา  ชัยสุข ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
20 41183 เด็กชายพงศพัศ  โสทรอุดมทรัพย์ ม.2/5 13 มิ.ย. 2565
21 38781 นายธีรภัทร  ผลเจริญ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
22 40923 นางสาวปาณิศา  ไชยเสนา ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
23 38768 นายชิตดนัย  รัตนเทียนทอง ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
24 39973 นายปิยวัฒน์  โรจนวิภาต ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
25 41555 นางสาวชนิกานต์  จาดแจ่ม ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
26 39203 นางสาวณภัทร  เสนาะศัพท์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
27 39148 นางสาวภาณิชา  เจียมโฆสิต ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
28 41554 นางสาวกานต์สินี  พบสุขธนทรัพย์ ม.5/9 13 มิ.ย. 2565
29 41180 เด็กชายปัณฑา  สุขแสนสำราญ ม.2/5 16 มิ.ย. 2565
30 41178 เด็กชายปฏิภาณ  โชติธรรมจักร์ ม.2/5 6 ก.ค. 2565
31 41190 เด็กชายเอื้อการย์  ธรรมสุวรรณ ม.2/5 6 ก.ค. 2565
32 41188 เด็กชายวสันต์พรรษ  รัตนพลาไชย ม.2/5 7 ก.ค. 2565
33 41174 เด็กชายจิรทีปต์  รัศมีอัมพร ม.2/5 4 ส.ค. 2565
34 41175 เด็กชายชินทัน  ภักดีชาติ ม.2/5 4 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th