Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

รักษาดินแดน ปี 3

รหัส : 006

ชื่อกิจกรรม : รักษาดินแดน ปี 3

สถานที่ : ห้องชุมนุมรักษาดินแดน หอประชุมชินวรณ์ฯ

รายละเอียด :
ผ่านการคัดเลือกเข้ารับเป็นนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.19

ครูที่ปรึกษา :
ครูศักดา สมัครสมาน
ครูเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์
ครูสิรภพ คุ้มพ่วงดี
ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย
ครูวิชา ถิรจิตตานนน์

จำนวนรับ : 200

ยอดปัจจุบัน : 129

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38591 นายปภังกร  ปะจุระเน ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
2 40913 นายรัชชานนท์  พลอาจ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
3 40912 นายนิติพนธ์  สกุลฉ่ำ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
4 38607 นายรัชชานนท์  ปรีชาชาญ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
5 38514 นายชวกร  กิจพิบูลย์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
6 40772 นายอพิวิชญ์  แก้วคำ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
7 38786 นายนิธิโรจน์  ผดุงสวัสดิ์ ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
8 40994 นายเทียนอุบล  สดใส ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
9 38484 นายพงศ์พสุ  สยามไชย ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
10 38451 นายชยุตพงศ์  สร้อยศรี ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
11 41016 นายจิรวัฒน์  เริงสูงเนิน ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
12 38701 นายวรสินธุ์  ลาภวิเศษ ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
13 38805 นายสหรัฐ  สัญใจ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
14 38586 นายธนพัชร์  ป้องเพชร ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
15 38516 นายณภัทรชนม์  ทองคำ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
16 40836 นายณชพล  บรรเทาวงษ์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
17 38523 นายปุญญพัฒน์  ทำสวน ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
18 38680 นายธนดล  เจนพานิชย์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
19 38575 นายจิรพัส  ย่งฮะ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
20 38583 นายธนกฤต  การควรคิด ม.6/10 13 มิ.ย. 2565
21 40934 นายอภิสิทธิ์  บุญฤทธิ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
22 38666 นายกุญช์  จันทร์แก้ว ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
23 38615 นายอัศม์เดช  คงทอง ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
24 40999 นายกันตวัฒน์  วงษาราษฎร์ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
25 38713 นายกิตติธร  บุญญฐี ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
26 38749 นายศักดิ์ทิพย์  ศักดิ์หงษ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
27 39741 นายกิตติคมน์  จันทร์ณรงค์ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
28 41004 นายศุภณัฐ  เบ็ญจกิจ ม.6/15 13 มิ.ย. 2565
29 38525 นายพีรวิชญ์  ปราณี ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
30 38761 นายกฤตภัค  สุดแดง ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
31 38714 นายกิตติพงษ์  เมฆศิริ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
32 38779 นายธนากร  อรัณยะกานนท์ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
33 38788 นายปฏิพัทธ์  ติณราศรี ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
34 38726 นายทัตดนัย  ชาลีชาติ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
35 38755 นายสิทธิโชค  ขันตยาภรณ์ ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
36 38455 นายณฐกร  ชัชวานิชกุล ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
37 38764 นายกิตติภูมิ  แสงเพชร์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
38 41044 นายมาร์วิน  รบเมือง ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
39 38774 นายณัฏฐริน  แสนทะวงษ์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
40 38606 นายรวิสุต  ไชยศรี ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
41 38612 นายสิรวิชญ์  แสงสุข ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
42 38568 นายกณวรรธน์  ฉันทพิริยะพูน ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
43 38662 นายอุดมชัย  บุตรอุดม ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
44 40885 นายอภิรักษ์  สิงห์สุระ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
45 38599 นายภธนน  ชื่นอารมย์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
46 38611 นายศุภากร  คุ้มทรัพย์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
47 38553 นายภูเบศ  พงษ์เจริญ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
48 38485 นายศุภวิชญ์  พฤฒิสุนทร ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
49 38660 นายสิรดนัย  จงบริบูรณ์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
50 38480 นายณดล  พงษ์พานิช ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
51 38486 นายอานนท์  พานิชผล ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
52 38638 นายบุณยกร  วิธุระ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
53 40907 นายฐิติกร  คำคนซื่อ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
54 38460 นายปัณณทัต  ภุมรากูล ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
55 38429 นายสิปปกร  พฤษภานนท์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
56 38554 นายรัชตพล  คติทองเอก ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
57 41018 นายธีรลักษณ์  ท่าหลวง ม.6/13 13 มิ.ย. 2565
58 38546 นายณภัทร  พบสมัย ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
59 38771 นายณพล  สิงหธรรม ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
60 41025 นายวศิน  กินนร ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
61 40832 นายกัปตัน  ธนะสาร ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
62 40778 นายกษิดิศ  วงษ์ประเวศน์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
63 38459 นายธีรภัทร  อนุพันธ์ ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
64 38767 นายชัชพล  แก้วสัมฤทธิ์ ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
65 41017 นายธนกร  ค้าผล ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
66 38601 นายภาณุพงษ์  วิเชียรฉาย ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
67 38661 นายสุภกร  เพ็ชร์กุล ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
68 38712 นายกษิด์เดช  บินลอย ม.6/14 13 มิ.ย. 2565
69 38722 นายชัชพิมุข  แซ่โค้ว ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
70 38572 นายกลินท์  เพ็ญจันทร์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
71 38594 นายพงษ์พัฒน์  ปิดตาทะเส ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
72 38620 นายจิรพนธ์  จราสัณฑ์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
73 38639 นายประเสริฐ  แก่นแก้ว ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
74 38645 นายพันธวัช  ปลิพรมราช ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
75 40808 นายธรรมนูญ  ประเสริฐศักดิ์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
76 38481 นายณภัทร  สอดสี ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
77 38588 นายธีรภัทร  ธรรมเกษร ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
78 38421 นายจิราวัฒน์  เพียรประเสริฐ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
79 38800 นายวรัญญู  รัตนสัจธรรม ม.6/16 13 มิ.ย. 2565
80 38544 นายชวิศ  จินาจิ้น ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
81 38549 นายเบญจพล  บุบผามาลา ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
82 38551 นายภาสวี  บุญเลิศ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
83 38590 นายนันทพัทธ์  เลิศฤทธิ์บัญชา ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
84 38550 นายเปนเอก  สุขสุดา ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
85 38512 นายจิรานุวัฒน์  โพธิผล ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
86 38751 นายศุภวิชญ์  ชัยกุล ม.6/12 14 มิ.ย. 2565
87 41024 นายภานุพงศ์  กังวาล ม.6/12 14 มิ.ย. 2565
88 38732 นายปัญญวัฒน์  แก้วเกษ ม.6/14 14 มิ.ย. 2565
89 38716 นายคมพล  กอบสุข ม.6/14 14 มิ.ย. 2565
90 38740 นายพีรพัฒน์  เทพรักษ์ ม.6/14 14 มิ.ย. 2565
91 38564 นายปุณณวิชญ์  สุทธิพานิช ม.6/5 22 มิ.ย. 2565
92 38733 นายปัญญากร  สีเข้ม ม.6/13 23 มิ.ย. 2565
93 41022 นายพิริยวัฒน์  บุญเรือง ม.6/16 23 มิ.ย. 2565
94 38632 นายธนายุทธ  เครือวัลย์ ม.6/9 23 มิ.ย. 2565
95 38739 นายพีรเดช  สินประเสริฐ ม.6/13 23 มิ.ย. 2565
96 38674 นายณัฐปคัลภ์  เนตรวิจิตร ม.6/13 23 มิ.ย. 2565
97 38617 นายก้องภพ  เรืองแก้ว ม.6/13 23 มิ.ย. 2565
98 41021 นายพันธุ์ธัช  แถบน้อย ม.6/12 30 มิ.ย. 2565
99 40848 นายอาเจนตา  ธารไพศาลสมุทร ม.6/7 30 มิ.ย. 2565
100 40833 นายกิตติธัช  วงษ์สด ม.6/6 30 มิ.ย. 2565
101 38727 นายธนกร  จันทร์โยชน์ ม.6/14 30 มิ.ย. 2565
102 38582 นายตุลยวัต  ภิบาลพักตร์ ม.6/11 30 มิ.ย. 2565
103 38670 นายจิรภัทร  เจริญชาติ ม.6/14 30 มิ.ย. 2565
104 40847 นายอดิศัย  นิจสุข ม.6/7 30 มิ.ย. 2565
105 38577 นายชณัฐ  สาชล ม.6/11 30 มิ.ย. 2565
106 38449 นายกิติภูมิ  พุทธสอน ม.6/2 30 มิ.ย. 2565
107 38723 นายณัฏฐ์  มงคลสินธุ์ ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
108 38799 นายยศพันธ์  วรรณทะวงษ์ ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
109 38738 นายพิชญุตม์  เทียนสว่าง ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
110 38691 นายพัทธดนย์  ฤทธิ์เลิศชัย ม.6/14 30 มิ.ย. 2565
111 41019 นายพงศกร  บุญอากาศ ม.6/16 30 มิ.ย. 2565
112 38778 นายตรีรัชฌานนท์  พรรณขาม ม.6/16 30 มิ.ย. 2565
113 38618 นายกันตพงศ์  ศรีสวัสดิ์ ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
114 38773 นายณัฏฐ์  เหลืองโชคอำนวย ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
115 41001 นายธีรภัทร  สมัครพันธ์ ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
116 38731 นายปณชัย  ลักษณวุธ ม.6/15 30 มิ.ย. 2565
117 38765 นายเจนณรงค์  โคตรนาม ม.6/16 30 มิ.ย. 2565
118 41020 นายพงศภัค  บุญอากาศ ม.6/16 30 มิ.ย. 2565
119 40834 นายจตุพร  พูลเจริญ ม.6/6 1 ก.ค. 2565
120 40933 นายรณกร  พานิชอัตรา ม.6/11 1 ก.ค. 2565
121 38804 นายศุภกร  นันทวิสาร ม.6/12 4 ก.ค. 2565
122 38780 นายธเนศพล  สงวนชม ม.6/16 7 ก.ค. 2565
123 40995 นายภคนันท์  สมบูรณ์ ม.6/14 7 ก.ค. 2565
124 38462 นายเพชรทาย  แสงอุรัย ม.6/2 7 ก.ค. 2565
125 38452 นายชลากร  บัณฑิตไทย ม.6/2 7 ก.ค. 2565
126 40884 นายอธิป  ทิพรัตน์ ม.6/9 7 ก.ค. 2565
127 38524 นายพงศ์ธนา  จิตติยากูล ม.6/6 7 ก.ค. 2565
128 38600 นายภัทราวุธ  จอมหงษ์ ม.6/9 7 ก.ค. 2565
129 38769 นายณกร  โสภนา ม.6/16 11 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th