Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Phonics english

รหัส : 072

ชื่อกิจกรรม : Phonics english

สถานที่ : 946

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูกัญญาณี ชินเดช

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 6

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40765 เด็กชายสรณ์ศิริ  ริจนา ม.3/10 13 มิ.ย. 2565
2 42033 เด็กชายมัชศิวัฐ  ซื่อสถิตเลิศบรม ม.1/7 15 มิ.ย. 2565
3 42000 เด็กชายอาลักษณ์  รัตนภาค ม.1/8 15 มิ.ย. 2565
4 41966 เด็กชายจิรภัทร  รุ่งรังรอง ม.1/8 16 มิ.ย. 2565
5 41995 เด็กชายวรเลิศ  ชัยอนันท์เลิศ ม.1/8 16 มิ.ย. 2565
6 42031 เด็กชายภูมิพัฒน์  กาวิชัย ม.1/9 16 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th