Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เลขคิดสนุก

รหัส : 084

ชื่อกิจกรรม : เลขคิดสนุก

สถานที่ : 943

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.1

ครูที่ปรึกษา :
ครูรัตนา ขวัญศิริมงคล

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 23

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 42035 เด็กชายรัชชานนท์  ขจรเจริญกิจ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
2 42029 เด็กชายภาสกร  จันทร์เอก ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
3 42022 เด็กชายเตวิช  เปี่ยมวิทยาคุณ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
4 42025 เด็กชายธรรมปพน  ล้วนดี ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
5 41909 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทับมี ม.1/6 13 มิ.ย. 2565
6 42026 เด็กชายนิปุณ  สุขใจ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
7 42089 เด็กชายอรรถกร  อิ่มผ่อง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
8 42084 เด็กชายกฤตภาส  สัมเภาพันธ์ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
9 42032 เด็กชายมนวรรธน์  รุจีจิต ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
10 42006 เด็กชายกิตติภัค  คุมคณะ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
11 42016 เด็กชายณัฏฐกร  จันทษร ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
12 42086 เด็กชายเมธาสิทธิ์  จุมแพง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
13 42037 เด็กชายสิปปภาส  บุญประสาน ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
14 42020 เด็กชายณิชคุณ  ว่องไวชล ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
15 42030 เด็กชายภูดินันท์  พันชนัง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
16 42005 เด็กชายกิตติภพ  ผิวขาว ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
17 42008 เด็กชายจิรัฏฐ์  ประสิทธิทอง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
18 42021 เด็กชายเตคุณ  ดำริห์กิจ ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
19 42003 เด็กชายกัณธกฤษ  บ้านเนิน ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
20 42001 เด็กชายกฤติน  สอนกลาง ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
21 42014 เด็กชายณฐพงศ์  ชนะมูล ม.1/9 13 มิ.ย. 2565
22 42028 เด็กชายพงศพัศ  วงศ์รักษ์พานิช ม.1/9 16 มิ.ย. 2565
23 42017 เด็กชายณัฐเดชน์  ชลสินธุ์ ม.1/9 22 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th