Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Russian Bears

รหัส : 101

ชื่อกิจกรรม : Russian Bears

สถานที่ : 128

รายละเอียด :
เรียนรู้ภาษารัสเซียแบบสนุกๆ

ครูที่ปรึกษา :
Mr. Dmitrii Soldatov
ครูรัตน์ดา สุขเหลือ

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 17

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39371 นายนักบิน  กังวาล ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
2 42171 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทองคำ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
3 40120 นายสหพล  คอนหน่าย ม.4/10 13 มิ.ย. 2565
4 40845 นางสาวอภิษฎา  วงศ์วัชรา ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
5 40839 นางสาวกสินันท์  ฉิมวงศ์ ม.6/6 13 มิ.ย. 2565
6 42212 เด็กหญิงวิภวานี  ชุมพล ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
7 42192 นายชูโชค  เพ็ชรมุณี ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
8 42198 นายอนุภัทร  วงค์แหลมสิงห์ ม.4/8 13 มิ.ย. 2565
9 41652 นายสุทธิศักดิ์  เอื้อเฟื้อ ม.5/13 13 มิ.ย. 2565
10 41632 นางสาวปัญญาพร  แก้วธรรม ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
11 41642 นางสาวหรรษธร  คงวัฒนา ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
12 39963 นายธีรเมธ  บำเพ็ญผล ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
13 39990 นายสิรภพ  นนกระโทก ม.4/11 13 มิ.ย. 2565
14 39954 นายณกมล  ลิ้มภักดี ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
15 41629 นางสาวกัลยา  ยอดพันธ์ ม.5/12 13 มิ.ย. 2565
16 39986 นายศรัณยพงศ์  ภูมิพื้นผล ม.4/6 30 มิ.ย. 2565
17 39967 นายบูรพา  เขียวพันธุ์ ม.4/6 30 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th