Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

สนุกกับ Printer 3D

รหัส : 102

ชื่อกิจกรรม : สนุกกับ Printer 3D

สถานที่ : ห้อง 513

รายละเอียด :
เป็นนักเรียนชั้นม.6

ครูที่ปรึกษา :
ครูอิทธิพล เจริญเมือง

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 23

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 38684 นายธีรภัทร  สถิตมั่น ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
2 40932 นายภูพิภัทร  จินะชัย ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
3 40943 นางสาวปวริศา  ทิวพุ่มพฤกษ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
4 40939 นางสาวตตริยา  อิ่มแมน ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
5 38668 นายคมกฤช  โพธิ์ทองติยานนท์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
6 40937 นางสาวจิราภา  บูรพาพาณิช ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
7 40948 นางสาวสุวพิชญ์  สมบูรณ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
8 38776 นายณัฐพัชร์  นาสวน ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
9 38795 นายภัคณัฏฐ์  ประมวญทรัพย์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
10 40940 นางสาวทรรศพร  กันบัว ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
11 40936 นางสาวกานต์ตะวัน  ปราศไพริน ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
12 38677 นายถาม์ภร  ศิริวงศ์ชัย ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
13 38598 นายพีรพัฒน์  พรพายัพ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
14 40931 นายพศิน  คงรอด ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
15 38593 นายปรีชา  เหมือนกลัด ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
16 40946 นางสาวแพรพลอย  ศักดิ์มั่น ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
17 40944 นางสาวปิยธิดา  ปุณณธรรมากุล ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
18 38597 นายพีรณัฐ  อยู่สุขศรี ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
19 38585 นายธนกฤต  ภูรีมหาวงศ์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
20 40949 นางสาวสุวรรณษา  กวางเต้น ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
21 40942 นางสาวเบญญทิพย์  เหล่าอินทร์ ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
22 40930 นายธีรดนย์  แสวงสวาท ม.6/11 13 มิ.ย. 2565
23 40929 นายธน  คำรอด ม.6/11 23 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th