Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ประชาสัมพันธ์

รหัส : 001

ชื่อกิจกรรม : ประชาสัมพันธ์

สถานที่ : อาคารเกียรติภูมิ

รายละเอียด :
ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางประชาสัมพันธ์เท่านั้น

ครูที่ปรึกษา :
ครูปัญจพล บุญมณีชัยกุล
ครูรัตนา บุญพรม

จำนวนรับ : 50

ยอดปัจจุบัน : 37

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40864 นางสาวเพลงพิณ  พจน์เพียรเลิศ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
2 41127 เด็กหญิงชนมน  ประคองทรัพย์ ม.2/3 13 มิ.ย. 2565
3 39940 นายศุภกิตติ์  ตันตวาที ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
4 38476 นางสาวลัลน์พริม  สุทธาทิพย์ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
5 38487 นางสาวกันต์กวี  หิรัญสุข ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
6 41072 เด็กหญิงภาวิดา  มิตรประทาน ม.2/1 13 มิ.ย. 2565
7 38492 นางสาวดุสิตา  ศิลาลอย ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
8 38651 นายมาวิน  ใจสุทธิ ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
9 39843 นางสาวสิริกร  นิ่มลาดพร้าว ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
10 39833 นางสาวกฤษณพร  ศุภกิจจานุสรณ์ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
11 39842 เด็กหญิงลภัสรดา  ชนะสิทธิ์ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
12 40959 นางสาวทานตะวัน  วงศ์อามาตย์ ม.6/12 13 มิ.ย. 2565
13 41524 นางสาวอุฎารัตน์  ประกอบสัตย์ ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
14 42164 นายเศรษฐพงศ์  แซ่ลี้ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
15 39244 นางสาวดุจษะนันทน์  กูลนรา ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
16 40538 เด็กหญิงณภัทร  พิมเสน ม.3/5 13 มิ.ย. 2565
17 42140 เด็กหญิงศวิตา  เซี่ยงเจ็น ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
18 40862 นางสาวพิชญธิดา  มากเปี่ยม ม.6/7 13 มิ.ย. 2565
19 40074 เด็กชายศวิษฐ์  รอดนิมิตร ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
20 38454 นายชุติพนธ์  กวางทอง ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
21 41516 นางสาวพลอยชมพู  วงศ์พัฒนานนท์ ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
22 41498 นางสาวรัตติกาญจน์  ก้านแก้ว ม.5/6 13 มิ.ย. 2565
23 42188 นางสาวโศจิรัตน์  หล่ำเรือง ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
24 39831 นายสิริพงศ์  สังข์ทอง ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
25 40824 นางสาวมธุรดา  แซ่ลิ้ม ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
26 40815 นางสาวณัฐรัตน์  ณรงค์ศิลป์ ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
27 40904 นางสาวอนัญพร  ดวงสุวรรณ์ ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
28 41099 เด็กหญิงฐิติวรดา  ม่วงสุข ม.2/2 13 มิ.ย. 2565
29 41985 เด็กชายบุญญพัฒน์  ภาภักดี ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
30 42184 นางสาวรัตติมา  สรวมชีพ ม.4/7 13 มิ.ย. 2565
31 39945 นายสุกัลย์  ทัฬหะ ม.4/6 13 มิ.ย. 2565
32 39944 นายสิทธินนท์  อินทร์คุ้มวงษ์ ม.4/12 13 มิ.ย. 2565
33 38563 นางสาวบุรัสกร  ตั๊นงาม ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
34 39786 นายกฤษฎ์  วันดี ม.4/2 30 มิ.ย. 2565
35 41458 นางสาวแองเจลีน่า  หว่อง ม.5/4 30 มิ.ย. 2565
36 39236 นายพีรพัฒน์  ประเสริฐศิริ ม.5/10 7 ก.ค. 2565
37 41975 เด็กชายดนุเดช  เพิ่มพูล ม.1/8 1 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th