Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

“เที่ยว Trip “

รหัส : 060

ชื่อกิจกรรม : “เที่ยว Trip “

สถานที่ : 131/1 ศูนย์ประสานงาน เอเอฟเอส

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูอรพินท์ แนช

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 20

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 41829 เด็กชายกิตติพัฒน์  พลเยี่ยม ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
2 40121 นายสหรัฐ  พนมวิจิตร ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
3 41039 นางสาวสุพรรษา  นวลกสิ ม.4/13 13 มิ.ย. 2565
4 41710 นางสาววิลาสินี  สันประเสริฐ ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
5 41704 นางสาวนันท์นภัส  บุญปกครอง ม.5/15 13 มิ.ย. 2565
6 41855 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อุ้มบุญ ม.1/4 13 มิ.ย. 2565
7 41761 เด็กหญิงนันทิกานต์  ชนะเคน ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
8 41759 เด็กหญิงธารา  ผู้มีธรรม ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
9 41331 เด็กชายศุภณัฐ  รัตนพันธ์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
10 41775 เด็กชายธนกฤต  ชลธารกัมปนาท ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
11 41788 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีวรรณ ม.1/2 13 มิ.ย. 2565
12 41332 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เทพวงษ์ ม.2/8 13 มิ.ย. 2565
13 41756 เด็กหญิงดนิตา  เทพแก้ว ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
14 41982 เด็กชายธันญ์  กลิ่นขจร ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
15 41986 เด็กชายปวรุตม์  จังคณานันท์ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
16 41760 เด็กหญิงนันท์บรรณญพร  มหาวงศ์ ม.1/1 13 มิ.ย. 2565
17 41811 เด็กชายสามารถ  หุ่นบุญ ม.1/3 13 มิ.ย. 2565
18 41996 เด็กชายอรุชา  ฐานังกรณ์ ม.1/8 13 มิ.ย. 2565
19 41810 เด็กชายสรชัช  เอื้องโชคชัย ม.1/3 17 ส.ค. 2565
20 41801 เด็กชายจิราภพ  ตั้งรัตนสมบูรณ์ ม.1/3 18 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th