Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เครื่องบินบังคับวิทยุ

รหัส : 096

ชื่อกิจกรรม : เครื่องบินบังคับวิทยุ

สถานที่ : 1225

รายละเอียด :
รับเฉพาะม.3 ม.4 หรือเคยเล่นเครื่องบินบังคับวิทยุมาก่อน และมีเวลาฝึกซ้อม เสาร์ อาทิตย์

ครูที่ปรึกษา :
ครูบริสุทธิ์ สะเดา

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 6

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40470 เด็กหญิงกัญญนัท  ล้อรุ้งทอง ม.3/3 13 มิ.ย. 2565
2 40469 เด็กชายอิทธิณ์ณัฎฐ์  ฉายแสง ม.3/3 23 มิ.ย. 2565
3 40463 เด็กชายฟีนิกซ์ หวังในธรรม  แชร์ฟ ม.3/3 23 มิ.ย. 2565
4 39957 นายณัฐพล  สถาพรอานนท์ ม.4/5 22 ส.ค. 2565
5 42150 นางสาวมนสิชา  กอร์ปไพบูลย์ ม.4/5 22 ส.ค. 2565
6 42147 เด็กหญิงชาลิสา  สุขเจริญ ม.4/5 22 ส.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th