Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ชุมนุม Biosociety

รหัส : 010

ชื่อกิจกรรม : ชุมนุม Biosociety

สถานที่ : 323

รายละเอียด :
นักเรียนชั้น ม.4 ที่สอบและสัมภาษณ์ผ่านคัดเลือก จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้น ม.5 ที่เป็นสมาชิกเดิม จำนวน 30 คน และนักเรียนชั้น ม.6 ที่เป็นสมาชิกเดิม จำนวน 30 คน

ครูที่ปรึกษา :
ครูกุลภัสสร์ สายทอง
ครูสุกฤตา โสมล

จำนวนรับ : 65

ยอดปัจจุบัน : 64

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40881 นางสาววิศรุตา  ผลอำพันธ์ ม.6/8 13 มิ.ย. 2565
2 39779 นางสาวพัดชา  ผดุงนาม ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
3 39888 นางสาวกัลยกร  ยุติวงษ์ ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
4 39163 นายตฤณ  อังศุสิงห์ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
5 38503 นางสาวมนัสชยาภรณ์  วุฒิ ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
6 38494 นางสาวธรรศดวงพร  สาระบาล ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
7 41466 นางสาวจิดาภา  สยามไชย ม.5/4 13 มิ.ย. 2565
8 38488 นางสาวกำลังใจ  ธรรมเกษร ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
9 38479 นายชวภณ  ดำรงกิจอุดม ม.6/3 13 มิ.ย. 2565
10 42148 นางสาวปภาสินี  ประจงการ ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
11 39810 นางสาวสิริญา  ขุนสระดี ม.4/1 13 มิ.ย. 2565
12 41482 นางสาวประภาวีร์  จันทิบุตร ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
13 40787 นางสาวอภิญญา  อินธิราช ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
14 41479 นางสาวณัชยาภา  สุพรชัยวิวัฒน์ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
15 41485 นางสาววรรณพร  ธีราทรง ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
16 39799 นายสิทธิพล  คลองคต ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
17 41442 นางสาวสุพิชญา  อบเชย ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
18 40888 นางสาวชญาน์นันท์  ดิษฐเวชชัย ม.6/9 13 มิ.ย. 2565
19 38558 นางสาวขรินทร์ทิพย์  วรัญญูรัฐ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
20 39149 นางสาวภิรษา  กิจกาญจน์ ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
21 42121 เด็กหญิงปภาดา  ไชยวะรีย์ ม.4/3 13 มิ.ย. 2565
22 40821 นางสาวปรวรรณ  ณ รังษี ม.6/4 13 มิ.ย. 2565
23 39883 นายภูผา  มูลผล ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
24 39885 นายศิรสิทธิ์  ดอกไม้เทียน ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
25 39877 นายจตุรวิทย์  อรุณรุ่งรัตน์ ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
26 39891 นางสาวญาณพิมุกต์  ทวยจัด ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
27 38557 นางสาวกัลยกร  ลี้ไพโรจน์กุล ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
28 42138 นางสาวมัณฑนา  เหมือนกลัด ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
29 40122 นายอนพัทย์  เปรมแปลก ม.4/4 13 มิ.ย. 2565
30 39145 นางสาวธมลวรรณ  ขุนสระดี ม.5/1 13 มิ.ย. 2565
31 39300 นายพลภัทร  กีรติเตชาวุฒิ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
32 39880 นายนราธร  อ่อนขาว ม.4/5 13 มิ.ย. 2565
33 42102 เด็กหญิงโชติกา  ผ่องวรรณ์ ม.4/1 13 มิ.ย. 2565
34 39805 นางสาวมณิสรา  เลาหพันธุ์ ม.4/1 13 มิ.ย. 2565
35 39170 นายวิธวิทย์  ช่างเรือ ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
36 41443 นางสาวสุภชา  พวงบุบผา ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
37 41437 นางสาวชนเนษฎ์  หล่อศิริรัตนากุล ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
38 38426 นายนราวิชญ์  ศรีไพร ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
39 41504 นางสาวกัญญารัตน์  สุกุล ม.5/7 13 มิ.ย. 2565
40 40830 นางสาวณิชาภัทร  แจ้งประดิษฐ์ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
41 38500 นางสาวพิมพ์นารา  ลี ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
42 38541 นายจิติรัณย์  แสงเรือง ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
43 38482 นายณัชญ์เศรษฐ  สวาสดิ์พล ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
44 38562 นางสาวชาลิสา  ปัจจุสานนท์ ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
45 38424 นายธนกฤต  เองสิริดำรงกุล ม.6/5 13 มิ.ย. 2565
46 39271 นางสาวแพรวลัญช์  จรัลทรัพย์ ม.5/5 13 มิ.ย. 2565
47 39168 นายณรงค์พงศ์  พูลพักตร์ ม.5/2 13 มิ.ย. 2565
48 41475 นางสาวอัญชสา  คุ้มวงษ์ ม.5/4 14 มิ.ย. 2565
49 42100 นายจิตติพัฒน์  ศรีบุระ ม.4/1 14 มิ.ย. 2565
50 39252 นายดุสิต  เจียมโฆสิต ม.5/5 20 มิ.ย. 2565
51 39254 นายนพฤทธิ์  หรูเจริญ ม.5/5 20 มิ.ย. 2565
52 39275 นางสาววิรัทธา  วิรประพร ม.5/5 20 มิ.ย. 2565
53 40829 นางสาวซาช่า  วูลิค ม.6/5 22 มิ.ย. 2565
54 40789 นายชิษณุพงศ์  เขตอนันต์ ม.6/3 23 มิ.ย. 2565
55 38596 นายพรพิพัฒน์  ผลพฤกษา ม.6/2 23 มิ.ย. 2565
56 39879 นายชนาเทพ  จิตงามสุจริต ม.4/5 23 มิ.ย. 2565
57 39785 นายกฤชพล  ต่อวัฒนกิจกุล ม.4/2 27 มิ.ย. 2565
58 39795 นายพีรพัฒน์  เฉลยไข ม.4/2 30 มิ.ย. 2565
59 39180 นางสาวมณิสรา  ธรรมสวนิต ม.5/2 30 มิ.ย. 2565
60 39176 นางสาวพลอยรัตน์  งามขำ ม.5/2 30 มิ.ย. 2565
61 41436 นางสาวกัญญาณัฐ  หนูเล็ก ม.5/2 30 มิ.ย. 2565
62 38548 นายนรเศรษฐ์  วัฒนะฐิติภัค ม.6/5 30 มิ.ย. 2565
63 41583 นางสาวชนิตสิรี  คะเสนา ม.5/10 30 มิ.ย. 2565
64 42105 เด็กหญิงวัฒน์ชยภร  สิริสิทธาวัฒน์ ม.4/1 4 ก.ค. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th