Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

Creative model

รหัส : 067

ชื่อกิจกรรม : Creative model

สถานที่ : 1234

รายละเอียด :

ครูที่ปรึกษา :
ครูสุรเชษฐ พัฒใส

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 12

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 39834 นางสาวจิดาภา  สุยะสา ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
2 42141 นางสาวศุภกานต์  ทองคำ ม.5/4 6 มิ.ย. 2566
3 42275 นางสาวเพชรชมพู  คมกล้า ม.5/11 6 มิ.ย. 2566
4 40073 นายศกลวัฒน์  มังคลา ม.5/12 7 มิ.ย. 2566
5 42279 นายคุณาสิน  พันธุ์มณี ม.5/12 7 มิ.ย. 2566
6 42283 นายนัยธนา  จำเริญจิตร ม.5/12 7 มิ.ย. 2566
7 42288 นายศุภกร  อุ้ยกิ้ม ม.5/12 7 มิ.ย. 2566
8 40044 นายจิรวัฒน์  โกศรีงาม ม.5/15 7 มิ.ย. 2566
9 40053 นายธนวัฒน์  บ่อทอง ม.5/16 8 มิ.ย. 2566
10 39974 นายพัศกร  โตสวัสดิ์ ม.5/12 8 มิ.ย. 2566
11 42162 นางสาวภัทราพร  สุทธกิจ ม.5/6 8 มิ.ย. 2566
12 42219 นายศตาชิน  ศิริสาคร ม.5/8 15 มิ.ย. 2566

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th