Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

ทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

รหัส : 067

ชื่อกิจกรรม : ทบทวนความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

สถานที่ : 1123

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูอรุณวรรณ รัตนสร้อย

จำนวนรับ : 25

ยอดปัจจุบัน : 24

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่
1 40781 นางสาวญาณิกา  แซ่จง ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
2 40783 นางสาวณัฐณิชา  ศิริเมฆา ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
3 40786 นางสาวสรัลพร  อ่อนไสว ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
4 40779 นางสาวกชพร  ชีพชอบธรรม ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
5 40784 นางสาวบุญณิสา  ป้อมอาษา ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
6 38432 นางสาวณัชชา  ศรีหาญ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
7 38501 นางสาวแพรวา  ทำสวน ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
8 40785 นางสาววิลาวัลย์  คงเพ็ชร ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
9 38473 นางสาวรินรดา  เมฆกมล ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
10 40782 นางสาวณัฐกานต์  เชื้อวงค์ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
11 40780 นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีประสม ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
12 38453 นายชานน  บุญยิ่งยงชัย ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
13 38467 นางสาวธีร์จุฑา  ปิยะธรรมวุฒิกุล ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
14 38472 นางสาวภคมน  ชำนาญชล ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
15 38466 นางสาวธัญภัสสร  ไกรฉวี ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
16 38463 นางสาวจันทกานติ์  รัตนพรมงคล ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
17 38439 นางสาวมนัสนันท์  วัชรินทร์รัตน์ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
18 38468 นางสาวนภิสา  เตชธรรม ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
19 38507 นางสาวอรกิตติ  สรวลศิริ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
20 38470 นางสาวปริยากร  เจียรวิบูลยานนท์ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
21 38456 นายทักษ์สรายุทธ  ศรีพาพงษ์ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
22 38469 นางสาวนริศรา  สกุลสิทธิ์ ม.6/2 13 มิ.ย. 2565
23 38419 นายกิตติศักดิ์  ประชุมสุข ม.6/1 13 มิ.ย. 2565
24 38422 นายชวิน  โพธิปักษ์รักษา ม.6/1 13 มิ.ย. 2565

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th