Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม

เสมารักษ์

รหัส : 079

ชื่อกิจกรรม : เสมารักษ์

สถานที่ : หน้าห้อง 114

รายละเอียด :
-

ครูที่ปรึกษา :
ครูเชิงชาย สร้อยเพ็ชร

จำนวนรับ : 20

ยอดปัจจุบัน : 0

รายชื่อนักเรียนลงทะเบียน
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วันที่

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th