Club Activity System

ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567

เปิดระบบวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ข้อมูลกิจกรรมชุมนุม 99 รายการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รหัส กิจกรรมชุมนุม ลงทะเบียน/รับ ครูที่ปรึกษา ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
001 ประชาสัมพันธ์
สถานที่ : อาคารเกียรติภูมิ

รายละเอียด : ต้องผ่านการสัมภาษณ์จากทางประชาสัมพันธ์เท่านั้น

44/50

ครูปัญจพล บุญมณีชัยกุล
ครูรัตนา บุญพรม
002 BJ Chorus ขับร้องประสานเสียง
สถานที่ : อาคารดุริยางค์ 802

รายละเอียด : รักในการขับร้องเพลง ต้องการฝึกฝนทักษะดนตรีด้านการขับร้อง พร้อมเรียนรู้และทำงานเป็นหมู่คณะ แสดงออกทางดนตรีการขับร้องประสานเสียง

18/25

ครูมาโนช อุดหนุน
003 ดุริยางค์สากล
สถานที่ : ห้องดุริยางค์ 801

รายละเอียด : มีความรักและสนใจในการดนตรี ต้องการเล่นเครื่องดนตรีเป็น แสดงออกทางดนตรีมีจิตอาสา มีเวลาสามารถฝึกซ้อมดนตรีเวลาหลังเลิกเรียน พร้อมฝึกฝนตนเอง ให้มีระเบียบวินัย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

79/80

ครูมาโนช อุดหนุน
ครูวรยุทธ ท่าหลวง
004 รักษาดินแดน ปี 1
สถานที่ : สนามฟุตบอล

รายละเอียด : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

151/200

ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูทัศณัยฐ์ พันธ์กูล
ว่าที่ ร.ต. หญิง จินตนาพร สะอาด
ว่าที่ ร.ต. หญิง อาทิตยภัทร วรรณวัฒน์
ว่าที่ ร.ต. หญิงรัชฎาพร กันเสนาะ
005 รักษาดินแดน ปี 2
สถานที่ : สนามฟุตบอล

รายละเอียด : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2

190/200

ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูวรานิษฐ์ โสภาอนันตวัฒน์
ครูวรัท สะอาด
ครูรุ้งระวี สะอาด
ครูกานต์ชนก วุฒิ
006 รักษาดินแดน ปี 3
สถานที่ : สนามฟุตบอล

รายละเอียด : นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

148/200

ครูวิชา ถิรจิตตานนน์
ครูเอื้อมพร ถิรจิตตานนท์
ครูศักดา สมัครสมาน
ว่าที่ ร.ต.จุมพล ภักวิลัย
ครูสิรภพ คุ้มพ่วงดี
007 สภานักเรียน
สถานที่ : อาคารสภานักเรียน

รายละเอียด : -

25/40

ครูกฤษฎา สิทธิพรม
ครูปภานันท์ สะอาด
008 ลูกเสือกองเกียรติยศ
สถานที่ : ห้องลูกเสือ

รายละเอียด : เป็นลูกเสือกองเกียรติยศ และนักเรียนที่สนใจ

69/100

ครูสราวุฒิ คะเรรัมย์
ครูสิรภพ นักเสียง
ครูอนุชา เภกะสุต
009 ธนาคารโรงเรียน
สถานที่ : ห้องธนาคารโรงเรียน

รายละเอียด : -

28/50

ครูจิราพร บุญวาที
ครูสุกฤตา โสมล
010 ชุมนุม Biosociety
สถานที่ : 323

รายละเอียด : นักเรียนชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก และนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ที่เป็นสมาชิกชุมนุมเดิม

49/70

ครูกุลภัสสร์ สายทอง
ครูสุกฤตา โสมล
011 สหกรณ์โรงเรียน
สถานที่ : ห้องสหกรณ์โรงเรียน

รายละเอียด : รักในงานขายและบริการ

18/30

ครูสุรีรัตน์ ว่องไว
ครูมรีจิ คงทรัตน์
012 ศาลาพักใจ
สถานที่ : 1232

รายละเอียด : เป็นนักเรียนที่ใช้เวลาเคลียงานค้าง

25/25

นางสาวณัชชา สิงห์จวง
013 คอมพิวเตอร์กราฟิก
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ 522

รายละเอียด : เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.5

18/25

ครูธนเดช ลี้เลิศธนกุล
014 งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์
สถานที่ : 941

รายละเอียด : -

40/40

ครูสุพรรณี ภูสีน้ำ
ครูกุลกัลยา อยู่ศรี
015 A-Level ชีวะ&ฟิสิกส์
สถานที่ : 912

รายละเอียด : เป็นนักเรียนสายวิทย์ สนใจในวิชาชีววิทยาและฟิสิกส์

33/40

ครูปาริชาต สิงโตทอง
ครูศิริรัตน์ ตอพล
016 Perfect Mat(c)h
สถานที่ : 231

รายละเอียด : -

8/20

ครูจูนมณี กิจครวญ
017 วิทย์คิดสนุก
สถานที่ : 325

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.1

20/20

ครูกรวรรณ สินธุรัตน์
018 นาฏศิลป์ไทย
สถานที่ : ห้องนาฏศิลป์

รายละเอียด : สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจและรักในด้านการรำไทย มีจิตสาธารณะมีน้ำใจในการช่วยเหลืองานของโรงเรียนและนอกสถานที่

23/27

ครูเสาวนีย์ ประเสริฐศักดิ์
019 MSEP เพื่อการเรียนรู้
สถานที่ : 1132

รายละเอียด : เป็นนักเรียนห้องแผนการเรียน MSEP

17/20

ครูวิศรุต บัวตูม
020 สนุกกับภาษาไทย
สถานที่ : 224

รายละเอียด : -

14/40

ครูภากร แก้วระดี
ครูดิศร คำฮัง
021 วิทยาศาสตร์มหาสนุก
สถานที่ : 926

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้น ม.1

20/20

ครูณัฐนันท์ บุญไชย
022 DIY (Do It Yourself )
สถานที่ : 915

รายละเอียด : มีพื้นฐานหรือมีใจรักด้านการถักโครเชต์

21/30

ครูสุรัชนี ภัทรเบญจพล
ครูสุมาลี ภัทรเบญจพล
ครูวิศิษฎ์ พูลพฤกษ์
023 Dancercise
สถานที่ : ห้องนาฏศิลป์

รายละเอียด : สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจ รักในการเต้นต่างๆ มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชน

24/26

ครูภานุพงษ์ รัตนาลัย
024 English Life Quotes
สถานที่ : 112

รายละเอียด : รับเฉพาะนักเรียน ม.ปลาย

5/15

ครูฐิติภรณ์ โปษณพันธุ์
025 Skits ละครสั้นภาษาอังกฤษ
สถานที่ : 123

รายละเอียด : -

13/40

ครูเอมมิกา กลิ่นขจร
ครูภัทราวดี โภชาดม
026 สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
สถานที่ : 1123

รายละเอียด : สนใจด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

30/40

ครูมรีจิ คงทรัตน์
ครูรัชดาภรณ์ มหาจินดาโชติ
027 Basic English Phonics
สถานที่ : 925

รายละเอียด : ผู้เรียนที่ไม่รู้จักเสียงของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

20/20

ครูกัญญาณี ชินเดช
Miss Siham Lguerd
028 English for education
สถานที่ : หน้าห้องเตรียมอาหารใต้อาคารชินวรณ์

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้น ม.6

0/20

ครูเยาวลักษณ์ กระจ่างศรี
029 A MATH
สถานที่ : ห้องอาหารครู

รายละเอียด : นักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ สามารถสมัครได้

25/25

ครูอนุพันธ์ ขอดแก้ว
ครูยุพิน ผลมาก
030 สร้างสรรค์วันว่าง
สถานที่ : 234

รายละเอียด : เฉพาะนักเรียน ชั้น ม.6

21/21

ครูพงษ์ศักดิ์ สวัสดีมงคล
031 ฟุตซอล
สถานที่ : สนามฟุตซอล

รายละเอียด : -

46/50

ครูบรรพต สันตะพันธ์
ครูรัตนะ พาเที่ยง
032 Social relax
สถานที่ : 134

รายละเอียด : -

45/45

ครูอิงคพัฒน์ พมพล
ครูสุวิมล ถนอมจิต
033 Board Game
สถานที่ : 331

รายละเอียด : มัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

39/40

ครูเบ็ญจวรรณ แก้วคุณงาม
ครูธมนวรรณ พูนสินโภคทรัพย์
034 จิปาถะศิลป์
สถานที่ : 702 อาคารทัศนศิลป์

รายละเอียด : เป็นนักเรียนที่มีความรัก และความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ มีความสนใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

20/20

ครูฉัตรกมล ยุทธนากร
035 yc corner (เพื่อนที่ปรึกษา)
สถานที่ : 1222

รายละเอียด : รู้จักและยอมรับตนเอง อดทน ใจเย็น จริงใจและตั้งใจช่วยเหลือผู้อื่น มีท่าทีที่เป็นมิตรและมองโลกในแง่ดี ไวต่อความรู้สึกของคนอื่น ใช้คำพูดได้เหมาะสม เป็นผู้รับฟังที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง มีความรับผิดชอบ

47/47

ครูกรวรรณ จารัตน์
ครูศศิวิมล ศศิวรกุล
ครูวันทนา ปัญญาวรพงศ์
ครูวริษฐา กมลสุขยืนยง
036 ถ่ายภาพด้วยมือถือ
สถานที่ : 222

รายละเอียด : -

25/25

ครูกัญญา ดำรงศักดิ์
037 “พุทธศาสตร์” สร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
สถานที่ : 225

รายละเอียด : -

20/20

ครูอังคณา ฟูคณะ
038 Math Games
สถานที่ : 1122

รายละเอียด : เป็นนักเรียนระดับชั้น ม.5

17/25

ครูทัศน์พล วิเศษ
039 คำคมแสนสนุก
สถานที่ : 221

รายละเอียด : -

40/40

ครูปิ่นทอง ศรีสวัสดิ์
ครูมธุชา สุวรรณรัตน์
040 ภาษาพาเพลิน
สถานที่ : 1128

รายละเอียด : -

40/40

ครูลินดา สิงหกุล
ครูอมรประภา กระทอง
041 เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
สถานที่ : 911

รายละเอียด : รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้นม.6

25/25

ครูดวงกมล รักษ์สุจริต
042 ชุมนุมชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการ
สถานที่ : 321

รายละเอียด : มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รักและชื่นชอบวิชาชีววิทยา

0/20

ครูนายิกา สันทารุนัย
043 ท่องโลกวิทย์ คณิต
สถานที่ : 135

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.4

15/40

ครูสุวนิตย์ บุญเพ็ง
ครูรุ่งอรุณ มากประยูร
044 ชิล ๆ เพื่อนติวเพื่อน
สถานที่ : 1126

รายละเอียด : เป็นนักเรียนแผนการเรียน สสวท.

15/40

ครูพิมพ์ใจ จึงอิทธิประเสริฐ
ครูกิติยา สุวรรณรัตน์
045 Math-Eng เราไม่ทิ้งกิน
สถานที่ : 137

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.3

30/30

ครูพรทิพย์ อนุลาวัลย์
ครูบุญชิรา แก้วศรี
046 ช่างถ่ายรูป
สถานที่ : 422

รายละเอียด : มีใจรักในการถ่ายภาพ รับเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

19/20

ครูวิวัฒนา อารอบ
047 math club
สถานที่ : 1125

รายละเอียด : เป็นนักเรียนแผนการเรียน EISP

19/20

ครูพรทิพย์ หอมขจร
048 เตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย
สถานที่ : 326

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.3

20/20

ครูปรินดา อินทสุวรรณ
049 HAPPY HOUR! เติมความสุข
สถานที่ : 1124

รายละเอียด : -

22/25

ครูสมัชญา ช่างพาน
050 Tiktoker BJ
สถานที่ : 233

รายละเอียด : นักเรียนสามารถใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้น Tiktok ในการสร้างคอนเทน์เชิงสร้างสรรค์ได้ มีความกล้าแสดงออก ไม่เขินอาย

11/20

ครูวนิสา สุขประเสริฐ
051 เสริมสร้าง เรียนรู้ เข้าสู่ Biology
สถานที่ : 125

รายละเอียด : -

21/21

ครูธิติมา ประคองทรัพย์
052 สรรค์สร้างเวลารู้
สถานที่ : 137

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.3

30/30

ครูน้ำอ้อย สามัญ
ครูพงษ์นุช พูลสมบัติ
053 ดนตรีไทย วงเบญจมสิริพาทย์
สถานที่ : ห้องดนตรีไทย

รายละเอียด : -

25/25

นางสาวพันทิวา วาศนาวิน
054 BJ Music band ดนตรีสากลเบญจ
สถานที่ : ห้องดนตรีสากล

รายละเอียด : มีเครื่องดนตรีเป็นของตัวเอง มีทักษะในด้านเครื่องดนตรีพอสมควร ถ้าไม่แน่ใจ สามารถมาทดสอบ ที่ครูพรนิมิต ห้องดนตรี

25/25

ครูพรนิมิต นิยมทอง
055 เครื่องบินพลังยาง
สถานที่ : 1236

รายละเอียด : นักเรียน ม ต้น ห้องเรียนปกติ

20/20

ครูสมหมาย ศรีพงษ์
056 เครื่องบินบังคับวิทยุ
สถานที่ : 1236

รายละเอียด : นักเรียนชั้นม.4 ที่มีเวลาฝึกซ้อมเพิ่มเติม เสาร์-อาทิตย์ และนักเรียนม.5 และม.6 รับเฉพาะนักบินเก่าที่เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ

6/20

ครูบริสุทธิ์ สะเดา
057 ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
สถานที่ : 1143

รายละเอียด : นักเรียนชั้น ม.6 เท่านั้น

11/20

ครูสุพจนา ยุติวงษ์
058 ส่งเสริมสุขภาพ
สถานที่ : เรือนพยาบาล

รายละเอียด : เป็นนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-สาธารณสุข (4/8 , 4/9 ,5/8 ,5/9 6/8 ,6/9) เท่านั้น

50/50

ครูกานต์ชนก วุฒิ
ครูภัทรพล เจริญเมือง
059 บาสเกตบอล
สถานที่ : สนามบาสเกตบอล,หน้าห้อง 601

รายละเอียด : เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียน มีทักษะกีฬาบาสเกตบอลพื้นฐาน มีความสนใจในกีฬาบาสเกตบอล

20/20

ครูธวัชชัย กสิพร้อง
060 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูน
สถานที่ : 703

รายละเอียด : นักเรียนที่มีความสใจและมีความชอบในการวาดการ์ตูน มีทักษะการวาดการ์ตูนต่างๆ

20/20

ครูณัฐวัฒน์ เข็มโคตร
061 รอบรู้ English -Thai แสนสนุก
สถานที่ : 126

รายละเอียด : รับเฉพาะนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3

40/40

ครูรัตน์ดา สุขเหลือ
ครูอุษา มะโนนึก
062 เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยเกมส์ออนไลน์
สถานที่ : 945

รายละเอียด : -

20/20

ครูนิรันต์ คายเซ่า
063 สังคมอมยิ้ม
สถานที่ : 236 ห้องพระ

รายละเอียด : รักและชอบอ่านหนังสือทางด้านสังคมศึกษา การเมือง ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นิติศาสตร์

25/25

ครูธีระพงษ์ สืบโสดา
064 ภาษาไทย IT
สถานที่ : 1141

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.6

23/25

ครูณัฏฐณิชา โภคพิบูลย์
065 Web Application
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 515

รายละเอียด : เป็นนักเรียนแผนการเรียน ICTP หรือ IT

25/25

ครูพิทยา ปฏิโค
ครูวราภรณ์ ปฏิโค
066 หมากกระดาน
สถานที่ : 523

รายละเอียด : มีความสนใจในการเล่นหมากกระดาน ต้องการหาเพื่อนเล่นหมากกระดาน

30/30

ครูภูศิษฐ์ บรรจงการ
ครูจิราภรณ์ ไชยศิริ
067 We Love English
สถานที่ : 1134

รายละเอียด : -

20/20

ครูพชรวรรณ ศิริไพศาลนันทกุล
068 ศิลปะเส้นด้าย
สถานที่ : 931

รายละเอียด : -

4/30

ครูสุภาพร อนันต์
ครูณัฐชยา จิตรสมาน
ครูณัฐริกา ปิดตาทะสัง
069 Davinci ถอดรหัสวิทยาศาสตร์
สถานที่ : 327

รายละเอียด : -

40/40

ครูจุฑารัตน์ บุบผามาลาสกุล
ครูวษมล ศรีวิรัญ
070 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
สถานที่ : 423

รายละเอียด : -

6/40

ครูวรรณี ศริดี
ครูรัชดาวรรณ อัมรี
071 มาสเตอร์เชฟ BJ
สถานที่ : 421

รายละเอียด : -

40/40

ครูนงลักษณ์ บุญล้อม
ครูอิชยนิติ มูลชอบ
072 เกษตรพอเพียง
สถานที่ : 412 , ศูนย์เกษตรพอเพียง

รายละเอียด : -

10/40

ครูเดชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
ครูสุดใจ เปรื่องปราชญ์
073 Hello China!
สถานที่ : 1131

รายละเอียด : มีความสนใจในภาษา และวัฒนธรรมจีน

20/20

ครูอรทัย จารุศิริวัฒนา
074 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
สถานที่ : 511,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

รายละเอียด : เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ ICTP 1/4,2/4,3/4

40/40

ครูชญาณัฏฐ์ คำรอด
ครูจารุวรรณ พงษ์พรต
075 เรขาคือยาขม
สถานที่ : 1145

รายละเอียด : -

25/25

ครูวัฒนะ เจริญนาน
076 ไอเดียสิ่งประดิษฐ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถานที่ : 226

รายละเอียด : รักการทำงานประดิษฐ์ มีจิตอาสา

26/27

ครูกัลยรักษ์ สนองไทย
077 เรื่องในหนังกับสังคม
สถานที่ : 1223

รายละเอียด : -

40/40

ครูแพรวลดา อัครวโรทัย
ครูกนกอร แสงทอง
078 ห้องสมุด
สถานที่ : ห้องสมุดโรงเรียน

รายละเอียด : สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมห้องสมุด

20/20

ครูเอกพล พันธ์คำ
079 Meditation for healing body and mind
สถานที่ : 933

รายละเอียด : -

25/25

ครูจุฑารัตน์ แก้วจันทร์
080 คณิตศาสตร์ ฟ.fun
สถานที่ : 1143

รายละเอียด : -

12/20

ครูนาถยา กล่อมแก้ว
081 Otaku_Kidlek(คิดเลขเร็ว)
สถานที่ : 337

รายละเอียด : มีความสนใจการเล่นเกม 24

16/30

ครูจันทิมา แสงทอง
ครูพรพิมล พูลรส
082 DIY
สถานที่ : 1243

รายละเอียด : -

13/40

ครูฐิรนันท์ สกุลวงษ์
ครูธันยพงษ์ วัฒนศักดิ์
083 คลังเกมส์ Physic
สถานที่ : 1242

รายละเอียด : -

5/20

ครูวารินทร์ ศรีตะลาลัย
084 COMPUTER SKILL
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 521

รายละเอียด : มีทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตั้งใจฝึกปฏิบัติทักษะทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

20/20

ครูรัตนา กสิวัตร
085 คณิตคิดดี
สถานที่ : 121

รายละเอียด : -

20/20

ครูสุภัทรา สิริรุ่งเรือง
086 ภาษาไทยหรรษา
สถานที่ : 924

รายละเอียด : -

50/50

ครูกุลธิดา เซียงหนู
ครูรัตนา ขวัญศิริมงคล
087 No Sweat in Speaking!
สถานที่ : 128

รายละเอียด : -

8/20

Mr. Afonso Lemos
ครูปภานันท์ สะอาด
088 Creative model
สถานที่ : 913

รายละเอียด : -

5/20

ครูสุรเชษฐ พัฒใส
089 Eng Breaking
สถานที่ : 132

รายละเอียด : -

25/25

ครูพรนับพัน เทาศิริ
ครูณัฐฐิญา กิมศรี
090 Save Earth Save Us
สถานที่ : 133

รายละเอียด : -

18/40

ครูอรพินท์ แนช
ครูพัชรินทร์ อิ่มประยูร
091 เคมีโอลิมปิก
สถานที่ : 333

รายละเอียด : นักเรียนที่สนใจในวิชาเคมี

5/30

ครูพนารัตน์ เอกปัจชา
ครูธิดารักษ์ พงค์มารค
092 หรรษาภาษาญี่ปุ่น
สถานที่ : 138

รายละเอียด : ไม่มีพื้นฐานก็สามารถลงได้

20/20

ครูญาดา เดิมสมบูรณ์
093 เสมารักษ์
สถานที่ : หน้าป้อมยาม

รายละเอียด : -

24/25

ครูเชิงชาย สร้อยเพ็ชร
094 คนเก่งเศรษฐศาสตร์ - ภูมิศาสตร์
สถานที่ : 127

รายละเอียด : สนใจวิชาเศรษฐศาสตร์หรือภูมิศาสตร์

2/20

ครูศิราณี กุลฉวะ
ครูธีรศักดิ์ ธีระขจรวิทย์
095 Walk On Air
สถานที่ : 1133

รายละเอียด : -

7/25

ครูขนิษฐา สุขเกษม
096 ตะลุยโลก โซเชียล
สถานที่ : 226

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้น ม.2 และเป็นนักเรียนชาย

25/25

ครูสมเกียรติ คล่องแคล่ว
097 การสร้างเสริมสุขภาพและเสมารักษ์
สถานที่ : โรงยิมพลศึกษา

รายละเอียด : -

20/20

ครูชัชนก ไทยเขียว
098 คณิตคิดสนุก
สถานที่ : 923

รายละเอียด : เป็นนักเรียนชั้นม.1

21/25

ครูสุภาวดี บุรกร
099 SUDOKU ถอดรหัสปริศนาตัวเลข
สถานที่ : ห้องกิจกรรม ใต้อาคารชินวรฯ

รายละเอียด : สนใจการแก้ปัญหากระดาน Sudoku สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับตัวเลข และบอร์ดเกมส์

17/17

ครูวรพจน์ สุขสิงห์

© Copyright BJ.AC.TH. All Rights Reserved

Designed by admin@bj.ac.th