การลงทะเบียนกิจกรรมชุมนม ผู้เรียนจะเลือกลงทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม เท่านั้น ถ้าลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือยกเลิกได้

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 15 ธันวาคม 2563

นักเรียนที่ไม่มีชุมนุม จะไม่ผ่านกิจกรรม และไม่จบหลักสูตร

รหัส ชื่อกิจกรรม รับ ลงทะเบียน/รายชื่อ เงื่อนไขพิเศษ/คุณสมบัติ ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
101 ประชาสัมพันธ์ 41/50 รับเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านการสัมภาษณ์แล้วเท่านั้น (ติดต่อห้องประชมสัมพันธ์)
102 ดุริยางค์สากล 51/90 มีความสนใจในด้านดนตรี มีเวลาในการฝึกซ้อม รู้จักแบ่งเวลา มีระเบียบวินัย และมีจิตสาธารณะ
103 สภานักเรียน 35/60 นักเรียนที่ผ่านการสมัครที่ห้องสภานักเรียนเท่านั้น
105 ลูกเสือ – เนตรนารี อาสาจราจร 1/50 ต้องเป็นนักเรียนที่มีจิตอาสาที่จะทำเพื่อโรงเรียนและส่วนรวม และมีเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
106 ลูกเสือกองเกียรติยศ 78/100
109 ยุวเกษตรกร (young farmer) 19/80
110 ธนาคารโรงเรียน 51/52 เป็นนักเรียนที่มีความสนใจปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียน
112 สหกรณ์ 20/20 มีจิตอาสา ชอบการบริการ และชอบการค้าขาย
113 เครื่องบินพลังยาง 0/25 เป็นนักเรียนม.1 ห้อง 6-10 เท่านั้น
116 Pending Work 48/50
118 งานประดิษฐ์ 9/20
129 งานค้างไม่มี คนดี 2020 40/40
130 ดนตรีไทย 11/30 รับเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทย
131 นาฏศิลป์ไทย 18/20 นักเรียนที่มีพื้นฐานและนักเรียนที่สนใจ
132 Dancercise 29/30 นักเรียนที่มีพื้นฐานและนักเรียนที่สนใจ
133 จิปาถะศิลป์ 25/25 เป็นนักเรียนที่มีความรักที่จะเรียนศิลปะจริงๆ
139 ภาษาพาเพลิน 35/50
140 แชร์บอล 25/25 เป็นนักเรียนชายทั้งหมด
142 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 40/40 เป็นนักเรียนแผนการเรียน ICTP
143 นาฏมวยไทย 10/40 นักเรียนที่สนใจและมีเวลาในการฝึกซ้อม
146 ติวชีววิทยา ม.ต้น 22/30 เป็นนักเรียนแผนการเรียน สสวท.
149 Science Fiction 30/30 เป็นนักเรียนแผนการเรียน MSEP
150 วิทย์คิดสนุก 20/20 เป็นนักเรียนม.1
155 คณิตคิดสนุก 44/45 เป็นนักเรียนม.1
157 GSP สร้างสรรค์ 36/50
162 เสมารักษ์ 10/20
165 ตะลุยโลกโซเชียล (Social) 30/30
167 Social หรรษา 25/25
168 รีแล็กซ์ 20/20
171 โคชูจัง 20/20
172 ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน 6/20
173 ICT Freestyle 25/25
174 Hi! Pictures 13/25
175 ไทย - อิงลิช พิชิตงานค้าง 38/40
179 ดนตรีสากล 20/20
180 BETTER ENGLISH 9/40
184 ฟุตซอล 44/44 เป็นนักเรียนชาย
185 วอลเลย์บอล 34/34 นักกีฬาวอลเลย์โรงเรียน 15คน และนักเรียนที่สนใจและมีทักษะ 10คน
187 โรลเลอร์เบลด (Roller Blade) 40/40
188 เทเบิลเทนนิส 20/20
189 Meditation สมาธิเพื่อจิตสงบ 2/25
195 โค - วิทย์ 19/25
198 เรียนรู้วรรณคดี 14/40
199 Sudoku ถอดรหัสปริศนาตัวเลข 13/20 นักเรียนที่สนใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th