เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายชยุตพล พุ่มทอง status (104) รักษาดินแดน
2 นายธีรนัย เจริญวรลักษณ์ status (104) รักษาดินแดน
3 นายสุพจน์ ฟังโอวาท status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
4 นายธนกฤต คชฉวีวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายพงศธร ศรีใย status (101) ประชาสัมพันธ์
6 นายวริทธิ์ โกษาคาร status (104) รักษาดินแดน
7 นายนพเก้า บำรุงธรรม status (104) รักษาดินแดน
8 นายณฐกฤต นาคเกิด status (104) รักษาดินแดน
9 นายอิทธิชัย แสงสด status (104) รักษาดินแดน
10 นายกรดนัย แต่งแดน status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
11 นายภูผา อานามวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
12 นางสาวณิชากร เสเกกุล status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
13 นางสาวต้องลักษณ์ ไทรนนท์ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
14 นางสาวพิชามญชุ์ นรากร status (132) Dancercise
15 นางสาวศุภัทรฐิรา แท่งทอง status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
16 นางสาวอุรัสยา กาญจนนิมมาน status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
17 นางสาวกนกวรรณ รัตนาคะ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
18 นางสาวกฤติยาณี จินดาฤทธิ์ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
19 นางสาวกัณฑิมา การดี status (111) Bio Society
20 นางสาวกัลยรักษ์ โตโสภณ status (111) Bio Society
21 นางสาวกานติมา ปริธรรมมัง status (103) สภานักเรียน
22 นางสาวกิตติกา เชยเอี่ยม status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
23 นางสาวชนิภาดา สินธุนาวา status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
24 นางสาวชรินรัตน์ ตั้งศิริเจริญ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
25 นางสาวณัฐกาญจน์ หุ่มขุนทด status (111) Bio Society
26 นางสาวณัฐลดา ฉมังลาภ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
27 นางสาวณิญาภา โกสุมา status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
28 นางสาวดุสิตา แตงโสภา status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
29 นางสาวทิพวรรณ เปล่งสันเทียะ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
30 นางสาวปิยะพร สุพรรณ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
31 นางสาวผุษชา ผ่องวรรณ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
32 นางสาวพิรานันท์ พูลกสิศรี status (104) รักษาดินแดน
33 นางสาวรพินทร์ยาพร อินทร์อ่อน status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
34 นางสาวรินรดา สระทองอ่อน status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
35 นางสาวศิรประภา ฉิมแช่ม status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
36 นางสาวศุภรดา สุนทร status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
37 นางสาวสุจิตรา สมหมาย status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
38 นางสาวสุวิชญา พานุพันธ์ status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย
39 นางสาวอริสา แก้วไชย status (152) เติมความรู้สู่มหาวิทยาลัย

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th