เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายชยุศวีร์ แปดเจริญ status (108) สิ่งแวดล้อม
2 นายทรงวุฒิ แซ่เตียว status (104) รักษาดินแดน
3 นายพลพล อุ่นพันธุ์วาท status (104) รักษาดินแดน
4 นายกันส์ สุวรรณมาลี status (104) รักษาดินแดน
5 นายกิตติ์เมธี โรจวิรัลรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
6 นายจิรัฏฐ์ แซ่เตียว status (104) รักษาดินแดน
7 นายณัฐพงศ์ ถนอมศักดิ์ status (108) สิ่งแวดล้อม
8 นายณัฐพนธ์ ถนอมศักดิ์ status (108) สิ่งแวดล้อม
9 นายธีรวัต สุขจิต status (108) สิ่งแวดล้อม
10 นายบูรพา คำโคตรสูน status (104) รักษาดินแดน
11 นายวัชสัณห์ กระต่ายวงค์จันทร์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายวิศิษฐ์ เวชประสิทธิ์ status (108) สิ่งแวดล้อม
13 นายศิวัชญ์ หงวนประเสริฐ status (104) รักษาดินแดน
14 นายสืบวงศ์ ฉัตรสุกิจ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
15 นายสุภัทร หงษ์ร่อน status (104) รักษาดินแดน
16 นายอภิรักษ์ กำจัดภัย status (108) สิ่งแวดล้อม
17 นายชลธีร์ สุดประเสริฐ status (108) สิ่งแวดล้อม
18 นายนราธร มิ่งมณี status (104) รักษาดินแดน
19 นายปัณณวัฒน์ พลอยล้อมเพชร status (104) รักษาดินแดน
20 นายมิลธดา มีรส status (108) สิ่งแวดล้อม
21 นายวงศธร จันทรา status (104) รักษาดินแดน
22 นายศรปฏิหารย์ คำเจียก status (104) รักษาดินแดน
23 นายสิทธิพล คำพันธ์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายอนพัทย์ จรรยา status (104) รักษาดินแดน
25 นายอาชาไนย ไชยโกฏิ status (104) รักษาดินแดน
26 นายศักดิ์นฤน ทับทิมเล็ก status (101) ประชาสัมพันธ์
27 นายอนุชา บุตรมิมุสา status (108) สิ่งแวดล้อม
28 นายพนัสวี สีทอง status (104) รักษาดินแดน
29 นางสาวรลิฐา ธารามาศ status - -
30 นางสาวชลมาศ นาคเจริญ status (103) สภานักเรียน
31 นางสาวจิณห์นิภา สุดสงวน status (108) สิ่งแวดล้อม
32 นางสาวศตพร ศรีกุล status (108) สิ่งแวดล้อม
33 นางสาวศุภิสรา สุรศัพท์ status (108) สิ่งแวดล้อม
34 นางสาวสโรชา น้อยสันเทียะ status (101) ประชาสัมพันธ์
35 นางสาวหทัยกาญจน์ คำอินทร์ status (103) สภานักเรียน
36 นางสาวอารยา นาเมืองรักษ์ status (108) สิ่งแวดล้อม
37 นางสาวอินธิชา โม่งเป้า status (101) ประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th