เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายศุภวิชญ์ สนทราพรพล status (104) รักษาดินแดน
2 นายธนภัทร หยกจินดา status (104) รักษาดินแดน
3 นายภัทธพล ภิญญธนาบัตร status (104) รักษาดินแดน
4 นายกตัญญู ชีพสมุทร status (104) รักษาดินแดน
5 นายวรินกร เข็มรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
6 นายณัฐวุฒิ ผลสมบัติ status (169) Hello Chaina!
7 นายเกษมภูมิ พาสนาโสภณ status (104) รักษาดินแดน
8 นายธีราทร จันทรธาดา status (104) รักษาดินแดน
9 นายนัฐพงษ์ สืบวงษ์รุ่ง status (169) Hello Chaina!
10 นายสุชาครีย์ ศิลารัตนชัย status (169) Hello Chaina!
11 นางสาวลลิตา วรภัย status (169) Hello Chaina!
12 นางสาวสาริน เกตุโชติ status (169) Hello Chaina!
13 นางสาวฎี แท้ status (169) Hello Chaina!
14 นางสาวพิมพ์ชนก พุทธรักษา status (169) Hello Chaina!
15 นางสาวเกวลิน ประวัติเจริญ status (169) Hello Chaina!
16 นางสาวจิตรกัญญา วงษ์รัตน์ status (169) Hello Chaina!
17 นางสาวจิระพรรณ ทรัพย์ทวี status (169) Hello Chaina!
18 นางสาวจิราภา ภุมรัตน์มกุล status (169) Hello Chaina!
19 นางสาวฐานิดา ชาวเวียง status (169) Hello Chaina!
20 นางสาวทักษ์อัปสร วิมลาพาณิชย์ status (169) Hello Chaina!
21 นางสาวนฤภร พลับไพล status (169) Hello Chaina!
22 นางสาวนัทธภัทร กรุณา status (169) Hello Chaina!
23 นางสาวปุณยาพร ภูมิถาวร status (169) Hello Chaina!
24 นางสาวเพชรไพลิน ชัยกิจ status (169) Hello Chaina!
25 นางสาวภัณฑิรา ทีหอคำ status (169) Hello Chaina!
26 นางสาวภิญญาพัชญ์ เนื่องพลงาม status (169) Hello Chaina!
27 นางสาวมนชนก เกื้อกิจ status (169) Hello Chaina!
28 นางสาวมลธิตา เจตตะพล status (169) Hello Chaina!
29 นางสาวรินรดา วงษ์วรรณ status (169) Hello Chaina!
30 นางสาวเรณู ทองทิพย์ status (169) Hello Chaina!
31 นางสาววิรัลพัชร ทองสา status (101) ประชาสัมพันธ์
32 นางสาวสุธิตา ศิริโรจน์ status (169) Hello Chaina!
33 นางสาวสุพัชชา เอ็งสุวรรณ status (169) Hello Chaina!
34 นางสาวสุพิชญา ด้วงคงสุข status (169) Hello Chaina!
35 นางสาวอธิชา ประวัติยากูร status (101) ประชาสัมพันธ์
36 นางสาวอัจฉรา สวาทภักดิ์ status (169) Hello Chaina!

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th