เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายวรสิทธิ์ มาฆะสิทธิ์ status (170) Clear and Smooth
2 นายสุวรา มนูรัตนศิลป์ status (102) ดุริยางค์สากล
3 นายก่อเกียรติ คงทวี status (170) Clear and Smooth
4 นายกิตติพัฒน์ บุญเดช status (104) รักษาดินแดน
5 นายจักรพงศ์ โชตน์ศรีวรสาร status (104) รักษาดินแดน
6 นายจิรพัฒน์ สร้อยสุวรรณ status (104) รักษาดินแดน
7 นายชลชนะชัย สมโฉม status (104) รักษาดินแดน
8 นายชัชณล ภูพาดสี status (104) รักษาดินแดน
9 นายชินพัฒน์ สังฆวัตร status (104) รักษาดินแดน
10 นายดินธนารัฐ จันทร์แสงศรี status (104) รักษาดินแดน
11 นายพงศภัค รติปัญญาพรกุล status (104) รักษาดินแดน
12 นายภวิศ มนต์ชัยสิงห์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายภาษินันท์ วิทยวินิต status (104) รักษาดินแดน
14 นายทรงกลด เหลืองอ่อน status (170) Clear and Smooth
15 นายนนทภัสร์ ทองคำ status (104) รักษาดินแดน
16 นายภัทดนัย ชินปัญจะพล status (104) รักษาดินแดน
17 นายเจตนิพิฐ รติพงษ์พันธุ์ status (104) รักษาดินแดน
18 นายพงศกร เจือจุน status (170) Clear and Smooth
19 นายเขตต์ เขตอุดมรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
20 นายชิษณุพงศ์ บุญมั่น status (104) รักษาดินแดน
21 นายธนกร สถานดี status (170) Clear and Smooth
22 นายกฤตเมธ แก้วคงธรรพ์ status (104) รักษาดินแดน
23 นายเตชวัตร จันทจรูญ status (104) รักษาดินแดน
24 นายธีรภัทร ธรรมโชติ status (197) รักษ์คอม
25 นายนัทธภูมิ ยุงทอง status (104) รักษาดินแดน
26 นายภูมินทร์ สังฆธรรม status (104) รักษาดินแดน
27 นายวิศรุต สุนทร status (170) Clear and Smooth
28 นายสิรวิชญ์ ประถมวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
29 นายสุธี สิทธิมาลัยรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
30 นางสาวชฎาพร สัตย์พานิช status (170) Clear and Smooth
31 นางสาวกุลภัสสร์ เพชรรัตน์ status (170) Clear and Smooth
32 นางสาวดวงกมล อ่อนใส status (170) Clear and Smooth
33 นางสาวปาณิศา งามระเบียบ status (170) Clear and Smooth
34 นางสาวพลอยไพลิน ปากสมุทร status (170) Clear and Smooth
35 นางสาวมนัสวีย์ ฮิโรกิ status (170) Clear and Smooth
36 นางสาววรรณภรณ์ บัวดก status (170) Clear and Smooth

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th