เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายจักรพัฒน์ กิตติวรานันท์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายภัณณิพงศ์ กนกรัตนไพศาล status (104) รักษาดินแดน
3 นายกวีภาค สัจจาสัย status (104) รักษาดินแดน
4 นายกิตติพัทธ์ ประภาสินทรัพย์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายณัฐกรณ์ วงษ์มณีฉาย status (104) รักษาดินแดน
6 นายณัฐนนท์ สมพงษ์ status (104) รักษาดินแดน
7 นายธนภัทร จิตงามสุจริต status (104) รักษาดินแดน
8 นายปุณณวิชญ์ เยาวพันธุ์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายพัทธนันท์ ผลอำพันธ์ status (111) Bio Society
10 นายวัชริศ พุ่มผล status (104) รักษาดินแดน
11 นายณัชพงศ์ ประมวลทรัพย์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายกวินท์ ธนะนพรัตน์ status (111) Bio Society
13 นายศวัส ดาวกระจาย status (104) รักษาดินแดน
14 นางสาวปิญชาน์ สุขมงคลรัตน์ status (111) Bio Society
15 นางสาววรัญญา สฤษดิ์ชัยนันทา status (111) Bio Society
16 นางสาวธมนวรรณ ดิษฐเวชชัย status (191) Clear homework
17 นางสาวพาขวัญ ประภาสิต status (111) Bio Society
18 นางสาวเลิศรัชนี เวชศาสตร์ status (102) ดุริยางค์สากล
19 นางสาวอัจจิมา แก้วบุตษา status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
20 นางสาวณัฐวรา ถาวะโร status (191) Clear homework
21 นางสาวภาวิดา น้อยพันธ์ status (111) Bio Society
22 นางสาววัชราภรณ์ นามสิมมา status (111) Bio Society
23 นางสาวกัลยกร ภาคการ status (111) Bio Society
24 นางสาวฐาธิกานต์ ธรรมคงทอง status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
25 นางสาวธนภรณ์ มะลิสวัสดิ์ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
26 นางสาวธัญวรัตม์ ธรรมเกษร status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
27 นางสาวปริยาภัทร รัตนวุฒิยากร status (111) Bio Society
28 นางสาวอันนา พรชัยจันทร์เพ็ญ status (111) Bio Society

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th