เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายฐานทัพ จิตต์สงวน status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
2 นายณัฏฐ์ นนท์แสงโรจน์ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
3 นายศิวกร ชัยวานิชย์ status (104) รักษาดินแดน
4 นายอัยการ นวลแพง status (104) รักษาดินแดน
5 นายบูรภัช ชินรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
6 นายธนบดี จงกุลกิจวัฒนา status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
7 นายอภิชา สายพานิช status (104) รักษาดินแดน
8 นายภวิศ นุชแป้น status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
9 นายชินมิษ แสงสุรีย์พรชัย status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
10 นายสุกนต์ธี แสงสาลี status (104) รักษาดินแดน
11 นายทิว เขาจารี status (104) รักษาดินแดน
12 นายสุรเดช สิทธิบุศย์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายแทนไทย วิริยะลัพภะ status (104) รักษาดินแดน
14 นายภูริช วัฒนอังกูร status (104) รักษาดินแดน
15 นายรชไตร เพชรอดิเรก status (104) รักษาดินแดน
16 นายวรัญญู บุญค้ำ status (104) รักษาดินแดน
17 นายสรชัช สิงห์ทน status (104) รักษาดินแดน
18 นางสาวจีรันดา เรืองทัน status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
19 นางสาวณัฐริน ประคองภักดิ์ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
20 นางสาวพิมพ์วลัญช์ ปัญญา status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
21 นางสาวอาภาสิริลักษณ์ รัตนพันธ์ status (111) Bio Society
22 นางสาวปณิชา รัตนาธนบดี status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
23 นางสาวภัคจิรา มณีรัตน์ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
24 นางสาวณัฐนิชา อัฒจักร status (101) ประชาสัมพันธ์
25 นางสาวธารารัตน์ เอี่ยมสำอางค์ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
26 นางสาวรวิสรา ฉัตรกิตติวุฒิ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
27 นางสาวกิรณา เผือกเอี่ยม status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
28 นางสาวกิริฎา ธรรมแก้ว status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
29 นางสาวชลิดา ทิพยเนตร status (101) ประชาสัมพันธ์
30 นางสาวณัฏฐ์ทิตา โพธิ์พูล status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
31 นางสาวณัฐมน มณีฉาย status (111) Bio Society
32 นางสาวธนิดา นนตรี status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
33 นางสาวภัคจิรา วรรคยาณี status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
34 นางสาวมนตร์ภัทร โมกข์กระแสร์ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
35 นางสาววรรณพร พุทธรักษา status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
36 นางสาวศันศนีย์ สุธาธรรม status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
37 นางสาวศุภาวรรณ คงชุ่ม status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
38 นางสาวสุพรรณษา แผ่นผา status (134) สร้างสรรค์วันว่าง

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th