เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายไทธรรม์ ถาวรวงศ์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายพิชิตพล น้อยท่าทอง status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
3 นายธนภัทร บุญพิทักษ์ status (104) รักษาดินแดน
4 นายปัณยวัฒน์ เจริญวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายภูริ ผดุงนาม status (104) รักษาดินแดน
6 นายปุณณัตถ์ กิจนางหงษ์ status (104) รักษาดินแดน
7 นายนนทกร จันทร์แดง status (104) รักษาดินแดน
8 นายปฏิภาณ พลคิด status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
9 นายธนธรณ์ กุศล status (104) รักษาดินแดน
10 นายพีรวิชญ์ พิมพ์ต่อ status (104) รักษาดินแดน
11 นายสหรัฐ เวชสรรเสริญ status (101) ประชาสัมพันธ์
12 นายธีรพงศ์ คิดดี status - -
13 นายเสริมศักดิ์ เสาะด้น status (104) รักษาดินแดน
14 นายณัฐพล คณะดี status (104) รักษาดินแดน
15 นายรชต ศรีรัตนโชติชัย status (104) รักษาดินแดน
16 นายธนทัต แสงจำปา status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
17 นายธรทันธ์ แก้วประเสริฐ status - -
18 นายศตายุ ชีพสมุทร์ status (104) รักษาดินแดน
19 นางสาวกอบัว เจริญวัฒนาไพศาล status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
20 นางสาวเกจิญา เสถียร status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
21 นางสาวชมพูนุช เพ่งจิตต์ status (132) Dancercise
22 นางสาวเพชรพิศุทธิ์ สยามไชย status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
23 นางสาววิภาดา คำภา status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
24 นางสาวสุพิชญา ชัชวานิชกุล status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
25 นางสาวอัฌมณ กุศลส่ง status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
26 นางสาวปิยธิดา ผลบำรุง status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
27 นางสาวจุฑาศิณี บุญตา status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
28 นางสาวณัฏฐฤทัย ชัยอริยเมธี status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
29 นางสาวณัฐธัญวรา จรัลทรัพย์ status (101) ประชาสัมพันธ์
30 นางสาวพัสตราภรณ์ ภิรมย์นาม status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
31 นางสาวเมธาพร สารศรี status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ
32 นางสาวอามิดาลา ธารไพศาลสมุทร status (192) สวดมนต์ทำสมาธิ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th