เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกิตตินันท์ ธัญญารักษ์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายกฤตพัฒน์ มิ่งมณี status (104) รักษาดินแดน
3 นายกิตติภพ โฆษิตชัยมงคล status (104) รักษาดินแดน
4 นายธนบดี ลิลิตสุวรรณ status (104) รักษาดินแดน
5 นายพลัช ทิพย์แสง status (104) รักษาดินแดน
6 นายกานดิศ ปัญญาเลิศ status (111) Bio Society
7 นายกานต์นิพิท พรพายัพ status (104) รักษาดินแดน
8 นายชยังกูร ประสิทธิ์สมบัติ status (104) รักษาดินแดน
9 นายเตชสิทธิ์ ประจัญฤทธิ์ status (111) Bio Society
10 นายธีรเมธ ตรัยศิริเจริญ status (104) รักษาดินแดน
11 นายสิรวิชญ์ ผุดผ่อง status (104) รักษาดินแดน
12 นายปรมัตถ์ เพ็ญนุกูล status (104) รักษาดินแดน
13 นายจักรพันธ์ บำรุงกิจ status (104) รักษาดินแดน
14 นายชิษณุพงศ์ คงประการ status (104) รักษาดินแดน
15 นายป้องเกียรติ เลิศฤทธิ์บัญชา status (104) รักษาดินแดน
16 นายศุภณัฐ พฤฒิสุนทร status (104) รักษาดินแดน
17 นางสาวอารียา ศิริฤดีภรณ์ status (101) ประชาสัมพันธ์
18 นางสาวตวรรณ กองสุข status (196) Fight for my Dream
19 นางสาวเมลดา รัตนาจารย์ status (196) Fight for my Dream
20 นางสาวณัฐพร จันทร์ทบุตร status (111) Bio Society
21 นางสาวสุประวีณ์ อนันต์สลุง status (196) Fight for my Dream
22 นางสาวอัยยา สฤษฎิ์ศิริ status (196) Fight for my Dream
23 นางสาวชัชชญา สิงขุดร status (196) Fight for my Dream
24 นางสาวธัญรดา สอนนาคงเจริญ status (196) Fight for my Dream
25 นางสาวพิมพ์รวิศ พานิชเจริญ status (196) Fight for my Dream
26 นางสาวแพรวตา โชติช่วง status (196) Fight for my Dream
27 นางสาวรวิกานต์ จิรฐิติโชติ status (196) Fight for my Dream
28 นางสาวรินรดา เตชะวัฒนกิจ status (196) Fight for my Dream
29 นางสาวศรัณยาพร สุขสวย status (196) Fight for my Dream
30 นางสาวศศินิภา อยู่หาญ status (196) Fight for my Dream
31 นางสาวสวิตตา โลกานิตย์ status (196) Fight for my Dream

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th