เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายธนกร เฮงประเสริฐ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
2 นายภูวดล เขมะเพ็ชร status (143) นาฏมวยไทย
3 นายธนภณ เสริมสุธีอนุวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
4 นายนิติภูมิ เนาวรัตน์ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
5 นายภาณุพงศ์ อตัญที status (104) รักษาดินแดน
6 นายธนกฤต สุขสิงห์ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
7 นายพีรพัฒน์ เฮงประเสริฐ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
8 นายเมธาสิทธิ์ แนมผักแว่น status (104) รักษาดินแดน
9 นายคณัสนันท์ ทรัพย์สิน status (132) Dancercise
10 นายณัฏฐพงศ์ หาฝ่ายเหนือ status (104) รักษาดินแดน
11 นายสุรีย์ วรรณรัตน์ status (143) นาฏมวยไทย
12 นายอธิชัย อุทัยเสวก status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
13 นายณัฐชา เปรมกมล status - -
14 นายธนทัต วงค์สาริกา status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
15 นายนวพล ผลมา status (104) รักษาดินแดน
16 นายรัฐพชรพล วัฒนสินกรปัญญา status (104) รักษาดินแดน
17 นายธนพงศ์ ผิวประกา status (104) รักษาดินแดน
18 นายชัยวัฒน์ เฉลยพจน์ status (104) รักษาดินแดน
19 นายกษิดิ์เดช ป้องหมู่ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
20 นายชวนากร นุงกระโทก status (104) รักษาดินแดน
21 นายธนัท พงศ์พุฒิธร status (104) รักษาดินแดน
22 นายธีรเดช สินศิริ status (104) รักษาดินแดน
23 นายนิพนธ์ แจ้งโพธิ์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายปภังกร กองขันธ์ status (104) รักษาดินแดน
25 นายพิสิษฐ์ มงคล status (104) รักษาดินแดน
26 นายวรรุจน์ นามเวช status (104) รักษาดินแดน
27 นางสาวไอรีน จาวาเฮเรี่ยน status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
28 นางสาวณัฐธิดา ผลิพืช status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
29 นางสาวปพิชญา บุญสาร status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
30 นางสาวภูริชญา ภัครัตน์ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
31 นางสาวมนัสนันท์ ชาตกุล status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
32 นางสาวรัชดาภรณ์ โกสินานนท์ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
33 นางสาวอัญมณี ไชยเชตุ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
34 นางสาวนิศารัตน์ ตั้งกิจสกุล status (128) โลกกว้างทางการศึกษา
35 นางสาวปิยธิดา ยลสวัสดิ์ status (128) โลกกว้างทางการศึกษา

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th