เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกฤษฎา พงษ์พันธ์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายณัฐวุฒิ สาคเรศ status (104) รักษาดินแดน
3 นายกิติพงศ์ ภู่ระย้า status (104) รักษาดินแดน
4 นายเกริกพล กิมศรี status (104) รักษาดินแดน
5 นายชินพัฒน์ ไกรแก้ว status (104) รักษาดินแดน
6 นายณภัทร ศริดี status (104) รักษาดินแดน
7 นายธนกร กอบศิลป์ status (104) รักษาดินแดน
8 นายธนดล อยู่หาญ status (104) รักษาดินแดน
9 นายปัญญวัฒน์ อัครเดชไพศาล status (153) จิปาถะ
10 นายสิทธิพล มีประเสริฐ status (104) รักษาดินแดน
11 นายกฤตภพ จาระวรรโณ status (153) จิปาถะ
12 นายติณณภพ ปิ่นเนตร status (104) รักษาดินแดน
13 นายธีรภัทร นุชวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
14 นายภาณุพงศ์ ไมลาศรี status (104) รักษาดินแดน
15 นายสิรวิชญ์ วงศ์ภักดี status (104) รักษาดินแดน
16 นายจักรกริช เสมสฤษดิ์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายณัฐวุฒิ สร้อยพรรณ status (153) จิปาถะ
18 นายธีรภัทร์ เฉียบแหลม status (153) จิปาถะ
19 นายภราดร เรืองเนตร status (153) จิปาถะ
20 นายอิทธิพล โพธิโชติ status (104) รักษาดินแดน
21 นายศุภพสิษฐ์ ชิวราภรณ์ status (104) รักษาดินแดน
22 นายชิษณุพงศ์ วงศ์จินดา status (104) รักษาดินแดน
23 นายทัฬห์ รัตแพทย์ status (104) รักษาดินแดน
24 นายธนาดล หงษ์นัย status (153) จิปาถะ
25 นายนันทกร วงศ์ใหญ่ status (104) รักษาดินแดน
26 นายพงศ์ภัทร จิโรจน์วงค์ status (104) รักษาดินแดน
27 นายสิทธินนท์ สายทอง status (153) จิปาถะ
28 นางสาวกฤษณา สระแสง status (153) จิปาถะ
29 นางสาวกัญญาภัค ฐานธรรม status (153) จิปาถะ
30 นางสาวแทนชนิดา จันทร์คำ status (153) จิปาถะ
31 นางสาวธัญญธร บำรุงพันธุ์ status (153) จิปาถะ
32 นางสาวนันทินี เกษมฤทธิพร status (153) จิปาถะ
33 นางสาวบิสมิลล่าฮ์ โชติช่วง status (153) จิปาถะ
34 นางสาวบุณยาพร แซ่ลี้ status (153) จิปาถะ
35 นางสาวพรนับพัน ผาสุข status (153) จิปาถะ
36 นางสาวพรรณี พนมวิจิตร status (104) รักษาดินแดน
37 นางสาวไพลิน อภิญ status (153) จิปาถะ
38 นางสาวอรปรียา เสาะด้น status (153) จิปาถะ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th