เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายชานน หวานเสนาะ status (143) นาฏมวยไทย
2 นายกฤษณพงศ์ ทิพยนุกูล status (104) รักษาดินแดน
3 นายธนกร น่วมเทียม status (162) เสมารักษ์
4 นายธนภัทร ปรีชาเชี่ยว status (104) รักษาดินแดน
5 นายศุภกร โพธิชัย status (104) รักษาดินแดน
6 นายกษิดิ์เดช วงษ์ประเวศน์ status (104) รักษาดินแดน
7 นายธนดล วรรณทะวงษ์ status (162) เสมารักษ์
8 นายธนภัฐร เกตุทองสุข status (104) รักษาดินแดน
9 นายภานุพงษ์ บุญวาที status (162) เสมารักษ์
10 นายราชวัตร เกิดไธสง status (104) รักษาดินแดน
11 นายอภิสิทธิ์ สนิทวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายกิตติพศ อินทร์ตา status (104) รักษาดินแดน
13 นายณัฐวุฒิ พรรคสวาท status (143) นาฏมวยไทย
14 นายธุวชิต บุญวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
15 นายนภัทร์ อิ่มสมบูรณ์ status (104) รักษาดินแดน
16 นายปริชญ์ จินะปัญญา status (104) รักษาดินแดน
17 นายภัทรพงศ์ ดาวไสว status (162) เสมารักษ์
18 นายสรวิศ ยิ่งยง status (162) เสมารักษ์
19 นายสุรเดช ประภาวรางศักดิ์ status (162) เสมารักษ์
20 นายอาชา มนัสประภากุล status (162) เสมารักษ์
21 นายก้องภพ โอชนานนท์ status - -
22 นายณัฐวัฒน์ ชูตระกูล status (104) รักษาดินแดน
23 นายปัญญาพล นันทา status (104) รักษาดินแดน
24 นายอธิพัชร์ เจริญรัฐนราสิน status (104) รักษาดินแดน
25 นายจักรภัทร กระต่ายจันทร์ status (104) รักษาดินแดน
26 นายภัทรพล แดงแพง status (104) รักษาดินแดน
27 นายธนกร นันสุนานนท์ status (104) รักษาดินแดน
28 นายธัชพล ไชยเบ้า status (104) รักษาดินแดน
29 นางสาวจรัสรวี ศรีสุทธิ status (102) ดุริยางค์สากล
30 นางสาวจุฑามาศ วงศ์จิ๋ว status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
31 นางสาวชุติกาณต์ ทวีสินทรัพย์ status (162) เสมารักษ์
32 นางสาวณิชกมล จันทสิทธิ์ status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
33 นางสาวนลิน นาคินทร์ status (102) ดุริยางค์สากล
34 นางสาวรัตนากร ด่านจับกุม status (162) เสมารักษ์
35 นางสาวอภิญญา วรรณทอง status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
36 นางสาวชนิกานต์ ทวีผลอุดมสิน status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th