เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายสุกิตติ สุดแสวง status (104) รักษาดินแดน
2 นายจิรภัทร ทองนพคุณ status (104) รักษาดินแดน
3 นายชลวรรษ มีคลองแบ่ง status (130) ดนตรีไทย
4 นายณัฐกิตติ์ ทองคำดี status (104) รักษาดินแดน
5 นายณัฐชากฤษฎิ์ สมเจตนะพงษ์ status (130) ดนตรีไทย
6 นายถิรพุทธิ์ สีมาก status (104) รักษาดินแดน
7 นายปาระมี ขจรชีพ status (104) รักษาดินแดน
8 นายพสธร รัตนพันธ์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายสรวิศ แสงมณี status (104) รักษาดินแดน
10 นายกฤษนล นารีรัตน์ status (191) Clear homework
11 นายนำไทย ศิริโรจน์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายยศกร มามีไชย status (104) รักษาดินแดน
13 นายกิตติพันธ์ เงางาม status (103) สภานักเรียน
14 นายชิษณุพงศ์ เจนวิถีสุข status (191) Clear homework
15 นายชุติพนธ์ วิเศษพันธ์ status (162) เสมารักษ์
16 นายนพดล กฤษดำ status (104) รักษาดินแดน
17 นายภรภัทร โพธิชัย status (191) Clear homework
18 นายศิริชัย สอดสี status (104) รักษาดินแดน
19 นายสรวิชญ์ จันทสุรวงศ์ status (103) สภานักเรียน
20 นายจิรภัทร อินธรปภัสร์ status (104) รักษาดินแดน
21 นายนนทชนก นามทอน status (104) รักษาดินแดน
22 นายมงคล อนุทวงษ์ status (104) รักษาดินแดน
23 นายวิวรรธน์ ทองสุข status (191) Clear homework
24 นายศรัณย์ภัทร วงศาโรจน์ status (104) รักษาดินแดน
25 นายกฤษกร นิยมดี status (104) รักษาดินแดน
26 นายกิตติพัฒน์ ตุ้ยใหม่ status (191) Clear homework
27 นายชิษณุภงศ์ บุญเพิ่ม status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
28 นายธีรวัฒน์ ปัดป้อง status (104) รักษาดินแดน
29 นายนาถพล เพ็ชรรื่น status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
30 นายสิทธา เข่งทรัพย์ status (191) Clear homework
31 นางสาวกฤติกา แก้วมีศรี status (131) นาฏศิลป์ไทย
32 นางสาวณัฐฏิกาน วิสุขะ status (191) Clear homework
33 นางสาวธนภรณ์ โคตรพัฒน์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
34 นางสาวปรายฝน มณีรัตน์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
35 นางสาวปรายฟ้า มณีรัตน์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
36 นางสาวปิยมาศ พงษ์พระเกตุ status (143) นาฏมวยไทย
37 นางสาวพรหมพร ชาศรี status (191) Clear homework
38 นางสาวอนุสรา สิงห์สุระ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
39 นางสาวอรปรียา ศิลาผ่อง status (191) Clear homework
40 นางสาวไอรดา วงค์เสาร์ status (191) Clear homework

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th