เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายทัตธน วีระประพันธ์พร status (104) รักษาดินแดน
2 นายธนรัฐ ปั้นเหลี่ยม status (104) รักษาดินแดน
3 นายธนพล ปั้นเหลี่ยม status (104) รักษาดินแดน
4 นายธีรภัทร์ วงษ์กำภู status (104) รักษาดินแดน
5 นายปัณณทัต เพ็ชรศิริ status (104) รักษาดินแดน
6 นายพีรณัฏฐ์ ศรีมาศ status (104) รักษาดินแดน
7 นายจักรภพ โภชาดม status (104) รักษาดินแดน
8 นายฉัตรภกรณ์ แพทย์กิจ status (104) รักษาดินแดน
9 นายชัยภัทร นักผูก status (104) รักษาดินแดน
10 นายบรรณวิชญ์ ปั่นเมืองปัก status (104) รักษาดินแดน
11 นายพีรพัฒน์ จันทิมาลย์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายศรายุธ สมุทรวัฒนานนท์ status - -
13 นายสืบพงษ์ เหมือนจำนงค์ status (156) คณิตศาสตร์ ฟ.FUN
14 นายเฉลิมวุฒิ ธรรมเกษร status (104) รักษาดินแดน
15 นายทัศพงษ์ ทัพรัตน์ status (108) สิ่งแวดล้อม
16 นายพงศกร ชุ่มธาราธร status (104) รักษาดินแดน
17 นายวีรภัทร แก้วประเสริฐ status (108) สิ่งแวดล้อม
18 นายธีรศักดิ์ เหลืองโชคอำนวย status (104) รักษาดินแดน
19 นายอัครพนธ์ กองจินดา status (191) Clear homework
20 นายปฏิพัทธ์ จันทสดิษฐ status (104) รักษาดินแดน
21 นายพันธกานต์ คงทอง status (104) รักษาดินแดน
22 นายพัสกร ศรีสะอาด status (108) สิ่งแวดล้อม
23 นายภัทรดร ภัทรรังสรรค์ status (108) สิ่งแวดล้อม
24 นางสาวกุลธิดา เปรมมิตร์ status (108) สิ่งแวดล้อม
25 นางสาวฉัตรกมล คงเหลือง status (191) Clear homework
26 นางสาวธนภรณ์ น้อยพรม status (110) ธนาคารโรงเรียน
27 นางสาวนิภาพรรณ บุญสรรค์ status (108) สิ่งแวดล้อม
28 นางสาวปริยากร จักรแก้ว status (108) สิ่งแวดล้อม
29 นางสาวพิจิตรา รักษา status (108) สิ่งแวดล้อม
30 นางสาวภัทราภรณ์ เทพวรสุข status (110) ธนาคารโรงเรียน
31 นางสาวมธุริน ตอนศรี status (108) สิ่งแวดล้อม
32 นางสาวศรัณย์พร ธรรมธาราทิพย์ status (110) ธนาคารโรงเรียน
33 นางสาวสุคนธา คล้ายสวน status (191) Clear homework
34 นางสาวสุจิรา หอมเพียร status (108) สิ่งแวดล้อม
35 นางสาวสุธาสินี สมประสงค์ status (191) Clear homework
36 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยกาศ status (108) สิ่งแวดล้อม
37 นางสาวอภิสรา สังฆกิจ status (110) ธนาคารโรงเรียน
38 นางสาวอัญมณี เวชศิลป์ status (110) ธนาคารโรงเรียน

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th