เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายกิตติภูมิ คชาบาล status (104) รักษาดินแดน
2 นายจิรศักดิ์ เจริญเสียง status (104) รักษาดินแดน
3 นายณทรรศน์ โปษยาอนุวัตร์ status (183) สนุกกับ Printer 3D
4 นายธนนท์ ไทยกูล status (104) รักษาดินแดน
5 นายธัญพิสิษฐ์ บิสสุริ status (104) รักษาดินแดน
6 นายนันทพัฒน์ ศรีประมาณ status (183) สนุกกับ Printer 3D
7 นายรัชชานนท์ อินสุข status (104) รักษาดินแดน
8 นายกรรดิธรณ์ พื้นผล status (104) รักษาดินแดน
9 นายกฤษกรณ์ เจริญสัตย์สิริ status (183) สนุกกับ Printer 3D
10 นายนฤบดี มากวิสุทธิ์ status (183) สนุกกับ Printer 3D
11 นายภูริศักดิ์ แสงสด status (104) รักษาดินแดน
12 นายศรายุ เที่ยงปา status (104) รักษาดินแดน
13 นายณันฑวัฒน์ ไชยริปู status (183) สนุกกับ Printer 3D
14 นายธฤต ลีละประถม status (183) สนุกกับ Printer 3D
15 นายวุฒิพงษ์ สาโรจน์ status (183) สนุกกับ Printer 3D
16 นายศิริ แกล้วกล้า status (104) รักษาดินแดน
17 นายศิวกร เสเกกุล status (183) สนุกกับ Printer 3D
18 นายเทพฤทธิ์ เทพพิทักษ์ status (183) สนุกกับ Printer 3D
19 นายพีระวิชญ์ จิตสมชีพ status (183) สนุกกับ Printer 3D
20 นายภาคิน สินธุสะ status (183) สนุกกับ Printer 3D
21 นายนัทธพงศ์ นุชนิ่ม status (104) รักษาดินแดน
22 นายพีระพัฒน์ พันธุยา status (104) รักษาดินแดน
23 นายพิสิษฐ์ นามศิริ status (104) รักษาดินแดน
24 นายภูบดินทร์ คชพงษ์ status (183) สนุกกับ Printer 3D
25 นางสาวณิชาพัชร์ นาวารัตน์ status (183) สนุกกับ Printer 3D
26 นางสาวสราญรัตน์ สุทธิโรจน์วรกุล status (183) สนุกกับ Printer 3D
27 นางสาวชนกสุดา คาทาศรี status (183) สนุกกับ Printer 3D
28 นางสาวณัฐวดี เวทย์อุดม status (183) สนุกกับ Printer 3D
29 นางสาวณิชาภัทร แก้วเจริญ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
30 นางสาวบุฌยวีร์ บุญธรรม status (183) สนุกกับ Printer 3D
31 นางสาวพรหมพร สร้อยศรี status (183) สนุกกับ Printer 3D
32 นางสาวพลอยลดา นิธิโชติพัฒน์ status (131) นาฏศิลป์ไทย
33 นางสาวแพรไหม เรืองศรี status (183) สนุกกับ Printer 3D
34 นางสาวภัคนันท์ ภาคการ status (183) สนุกกับ Printer 3D
35 นางสาวภัททิยา เจียรนัยวงษ์กุล status (183) สนุกกับ Printer 3D
36 นางสาวรวิวรรณ หนองบัว status (143) นาฏมวยไทย
37 นางสาววณิชกรณ์ เจริญรูป status (183) สนุกกับ Printer 3D
38 นางสาววริศรา ลัยวรรณา status (183) สนุกกับ Printer 3D
39 นางสาวสุจิตรา ลิเมล์ status (183) สนุกกับ Printer 3D

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th