เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายเดโชฤทธิ์ เรืองผลวิวัฒน์ status (104) รักษาดินแดน
2 นายณัฐดนัย เจริญสรรพพืช status (104) รักษาดินแดน
3 นายชยพัทธ์ ฐีรวัฒดรัณภพ status (104) รักษาดินแดน
4 นายสหรัฐ คนึงเหตุ status (104) รักษาดินแดน
5 นายคฌา แซ่ไหล status (104) รักษาดินแดน
6 นายจิรภัทร สายแก้ว status (191) Clear homework
7 นายณภัทร สุภาพพันธ์ status (104) รักษาดินแดน
8 นายวิชชุ มาประเทียบ status (104) รักษาดินแดน
9 นายสรวิศ เชื้อช่วย status (104) รักษาดินแดน
10 นายวิทวัส ฮะวังจู status (191) Clear homework
11 นายธีมากรณ์ ธีรชัยธัญญศักดิ์ status (104) รักษาดินแดน
12 นายคุปต์กร ศกุนะสิงห์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายจิรภัทธ์ ดีมาก status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
14 นายชาญยุทธ์ สัตโส status (191) Clear homework
15 นายฐิติภูวดล ลาภปริณายก status (104) รักษาดินแดน
16 นายทองแท่ง อินทร์สมบูรณ์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายทาย รี่ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
18 นายธนิน กิตติศาสตรา status (104) รักษาดินแดน
19 นายธรรมชาติ สิงขุดร status (104) รักษาดินแดน
20 นายอานนท์ ผลพุฒ status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
21 นางสาวนภัสสร วรสิทธิ์ status (103) สภานักเรียน
22 นางสาวเกษรินพร เจริญรัตน์ประทุม status (134) สร้างสรรค์วันว่าง
23 นางสาวณัฐสุดา เค้ามูล status (191) Clear homework
24 นางสาวธนัชพร เฉลยพจน์ status (191) Clear homework
25 นางสาวนฤมล ปรีชา status (191) Clear homework
26 นางสาวปาณิศา เหลืองอุดมชัย status (191) Clear homework
27 นางสาวพรหมพร พาพลงาม status (101) ประชาสัมพันธ์
28 นางสาววรารัตน์ แซ่ตั้ง status (132) Dancercise
29 นางสาววิชญาดา ต่อโชติ status (103) สภานักเรียน
30 นางสาววิชญาดา สมตระกูล status (191) Clear homework
31 นางสาววิรญา งามสุข status (103) สภานักเรียน
32 นางสาวศศธร ณ ตะกั่วทุ่ง status (103) สภานักเรียน
33 นางสาวสิริกัญญา โกปิยนันท์ status (138) อ่านได้ อ่านดี
34 นางสาวสิรินลักขณา เกษสุภะ status (191) Clear homework
35 นางสาวองค์รักข์ แจ่มนิยม status (132) Dancercise

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th