เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายชยากร ปิตกาญจนกุล status (104) รักษาดินแดน
2 นายณภัทร์ มงคลสุข status (104) รักษาดินแดน
3 นายชนกันต์ มากศิริ status (104) รักษาดินแดน
4 นายนวกานต์ บัวหลวง status (104) รักษาดินแดน
5 นายสุรภูมิ ธรรมะสนอง status (104) รักษาดินแดน
6 นายพุทธิภูมิ หลิ่วน้อย status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
7 นายจิรพัฑฒิ์ รัตนาจารย์ status (104) รักษาดินแดน
8 นายณพธนพงษ์ วงศิริ status (104) รักษาดินแดน
9 นายธนภัทร บ้านเนิน status (104) รักษาดินแดน
10 นายพรณรงค์ ดีมาก status (104) รักษาดินแดน
11 นายรชต มีมงคล status (104) รักษาดินแดน
12 นายอัฐมัชกรณ์ สิริชนภักดี status (104) รักษาดินแดน
13 นางสาวพิมพ์ลภัส นัทธีวัฒนาพงษ์ status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
14 นางสาวกมลชนก ซื่อตรง status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
15 นางสาวจิดาภา วรแสน status (111) Bio Society
16 นางสาวชวัลลักษณ์ บูรณะ status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
17 นางสาวญาดา ตัณฑะศิริ status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
18 นางสาวณฐรมน พรสงเคราะห์ status (101) ประชาสัมพันธ์
19 นางสาวนันท์นภัส สงวนทรัพย์ status (111) Bio Society
20 นางสาวณัฐพร โภคศิริ status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
21 นางสาวกัณธิชา หมอยาดี status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
22 นางสาวจิตารี แสงเรือง status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
23 นางสาวณภัทร วายลม status (101) ประชาสัมพันธ์
24 นางสาวนาราภัทร บัลลังการ status (122) ทบทวนความรู้พิชิต TCAS
25 นางสาวปวีณา อาจเอื้อ status (111) Bio Society
26 นางสาวบุณยาพร สมพรไพลิน status (111) Bio Society
27 นางสาวพุธิตา ราชสมบูรณ์ status (111) Bio Society

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th