เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายก้องภพ กุดวงค์แก้ว status (104) รักษาดินแดน
2 นายชาญวุธ สุขสุโฉม status (124) Like สาระ
3 นายฐากร ช่วยทัต status (104) รักษาดินแดน
4 นายณัฐวัตร เผดิมอรรถกิจ status (104) รักษาดินแดน
5 นายธนทัต กองจินดา status (104) รักษาดินแดน
6 นายธนพัต บุญล้อม status (104) รักษาดินแดน
7 นายธีร์ชนน สุดสงวน status (104) รักษาดินแดน
8 นายชนะชล ลิขิตมณีชัย status (104) รักษาดินแดน
9 นายอภิรักษ์ บุญประสิทธิ์ status (104) รักษาดินแดน
10 นายธารากร เข็มทอง status (104) รักษาดินแดน
11 นายศิกขรินทร์ พึ่งพงษ์ status (124) Like สาระ
12 นายฐัศชกรณ์ นนท์สมบูรณ์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายภูมิธรรมเดชา สาเสนา status (104) รักษาดินแดน
14 นายณรงค์ฤทธิ์ สุธรรม status (104) รักษาดินแดน
15 นายปฐมภพ ปริธรรมมัง status (104) รักษาดินแดน
16 นายศุกภกิตติ์ สุรศัพท์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายอดิชาติ เพิ่มพูล status (124) Like สาระ
18 นางสาวกนกวรรณ สุขอรุณยืนยง status (193) สมาคมนักอ่าน
19 นางสาวกนกพร ศุภประเสริฐ status (144) มอนเตอร่า ไจแอนท์
20 นางสาวกมลรัตน์ คงรอด status (124) Like สาระ
21 นางสาวกัลยารัตน์ อินทร์ศรีสุข status (124) Like สาระ
22 นางสาวจิดาภา น้อยกุล status (124) Like สาระ
23 นางสาวจิรัฐติกาญจน์ ตุลารักษ์ status (124) Like สาระ
24 นางสาวชยาภรณ์ วิบูลย์ศิลป์ status (144) มอนเตอร่า ไจแอนท์
25 นางสาวณัฐพร ปั่นทอง status (144) มอนเตอร่า ไจแอนท์
26 นางสาวธนาภา วงเวียน status (111) Bio Society
27 นางสาวธันยพร สุมิตร status (124) Like สาระ
28 นางสาวนภัสสร ผดุงศิลป์ status (111) Bio Society
29 นางสาวนฤมล เสาธงทอง status (124) Like สาระ
30 นางสาวบงกช โพธิสวัสดิ์ status (144) มอนเตอร่า ไจแอนท์
31 นางสาวเบญญาภา สอนเนียม status (124) Like สาระ
32 นางสาวประพิมพ์ดาว สวัสดี status (124) Like สาระ
33 นางสาวพรรณพษา ทรัพย์สงวน status (124) Like สาระ
34 นางสาวพัชริดา กลิ่นห้าวหาญ status (124) Like สาระ
35 นางสาวภควรรณ คำแพง status (124) Like สาระ
36 นางสาววรรณกานต์ หิรัญรักษา status (193) สมาคมนักอ่าน
37 นางสาวสุธาสินี กิ่งไพบูลย์ status (104) รักษาดินแดน
38 นางสาวสุนิษา ศรีทองคำ status (111) Bio Society
39 นางสาวอนัญญา ศิริธรรม status (124) Like สาระ
40 นางสาวอัจฉราพรรณ บุญล้อม status (124) Like สาระ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th