เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายปรวัฒน์ อินทร์แป้น status (104) รักษาดินแดน
2 นายรฐนนท์ อุดมพืช status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
3 นายรัชชานนท์ สุขเจริญ status (104) รักษาดินแดน
4 นายวีรพัฒน์ ปัญญาจะกะ status (104) รักษาดินแดน
5 นายสิรวิชญ์ บำรุงศิลป์ status (111) Bio Society
6 นายกมลวิช นันทะปิน status (104) รักษาดินแดน
7 นายธณกร ขำจันทร์ status (103) สภานักเรียน
8 นายธนวัฒน์ ประทุมรัตน์ status (132) Dancercise
9 นายธนธรณ์ ทองสำแดง status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
10 นายธนิก ชลธารกัมปนาท status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
11 นายพงษ์สิทธิ์ เชิดชน status (104) รักษาดินแดน
12 นายภวัต เจริญรักษ์ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
13 นายธัชนนท์ กิจสวัสดิ์ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
14 นายวัชรพงศ์ บรรลุขันติกุล status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
15 นายจักราวุทธ การบรรจง status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
16 นายกฤตภาส มาประจักษ์ status (104) รักษาดินแดน
17 นายนนทพัทธ์ เย็นสำราญ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
18 นายยุทโธปกรณ์ สมคำเพชร status (104) รักษาดินแดน
19 นายกันตพัฒน์ ยินดีจันทร์ status (104) รักษาดินแดน
20 นางสาวสุธินันท์ จีระสมบูรณ์ยิ่ง status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
21 นางสาวพรรณวษา ขวัญศิริมงคล status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
22 นางสาวชญาน์นันท์ ชุมนาค status (101) ประชาสัมพันธ์
23 นางสาวชนานันท์ ลินจง status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
24 นางสาวชัชนันท์ จันทนนท์ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
25 นางสาวธมน ขวัญแก้ว status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
26 นางสาวธัญมน วะมะพุทธา status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
27 นางสาวธัญยธรณ์ พสุมนต์ทนันท์ status (101) ประชาสัมพันธ์
28 นางสาวนงนภัส นุสติ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
29 นางสาวนันทิชา พาสวัสดิ์ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
30 นางสาวนิสารัตน์ บุรพกร status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
31 นางสาวปฐมพร เหมล้วน status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
32 นางสาวปาริชาต อู่ประไพ status (104) รักษาดินแดน
33 นางสาวปิยวรรณ ศรีพุก status (103) สภานักเรียน
34 นางสาวปิยาภรณ์ แทนนิกร status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
35 นางสาวภิญญาภรณ์ ธนะภักดี status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
36 นางสาวรวิสรา ฉายวิเศษพล status (111) Bio Society
37 นางสาวลัลลลิล สุวรรณศรี status (111) Bio Society
38 นางสาวศิริลักษณ์ รัตนสิริเวช status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ
39 นางสาวอัญกร ศรีคงรักษ์ status (194) เขียนด้วยมือ สื่อด้วยใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th