เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายจิรโชติ กล่อมเมฆ status (137) 快乐学汉语和日语
2 นายต่อตระกูล รัตนะนาม status (104) รักษาดินแดน
3 นายธนกร การบุญ status (137) 快乐学汉语和日语
4 นายกพณ ตั้งรัตนสมบูรณ์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายธนกฤต จำปาจีน status (104) รักษาดินแดน
6 นายพุฒิพงศ์ ประมวลทรัพย์ status (104) รักษาดินแดน
7 นายปานเทพ สีหนาท status (137) 快乐学汉语和日语
8 นายวีรวิทย์ เอี่ยมสกุล status (104) รักษาดินแดน
9 นายเขมวัฒน์ อ่ำมาก status (104) รักษาดินแดน
10 นายกิตติชัย บุญไทย status (104) รักษาดินแดน
11 นายจิรัฏฐ์ นามกระจ่าง status (104) รักษาดินแดน
12 นายเตชินท์ อุดมสิทธิ์ status (137) 快乐学汉语和日语
13 นายนพรุจ อรุณนภัสกุล status (104) รักษาดินแดน
14 นายวรินทร เคอ status (104) รักษาดินแดน
15 นางสาวกนิษฐา รัตนเพชร์ status (103) สภานักเรียน
16 นางสาวพัณณ์ชิตา พงศ์เลิศชนิศ status (137) 快乐学汉语和日语
17 นางสาวจิณณพัต พิริยะพงศ์ศักดิ์ status (137) 快乐学汉语和日语
18 นางสาวช่อผกา แจ้งกิจชัย status (137) 快乐学汉语和日语
19 นางสาวญาดา ชาญประโคน status (137) 快乐学汉语和日语
20 นางสาวธนิสรา เจริญนิยม status (137) 快乐学汉语和日语
21 นางสาวนุชนาถ บ้านเนิน status (137) 快乐学汉语和日语
22 นางสาวปาลิตา หลวงสวัสดิ์ status (137) 快乐学汉语和日语
23 นางสาวพรรณไพลิน ประจิมทิศ status (137) 快乐学汉语和日语
24 นางสาวพิลาสินี แจ้งอรุณ status (137) 快乐学汉语和日语
25 นางสาวเพ็ญฉาย พาวังหิน status (104) รักษาดินแดน
26 นางสาวรัตนวรรณ อิ่มกมล status (137) 快乐学汉语和日语
27 นางสาวรินรดา มณีวรรณ status (101) ประชาสัมพันธ์
28 นางสาววิรินดา ศิริเจียมรัตน์ status (137) 快乐学汉语和日语
29 นางสาวศุกลภัทร กมลรัตน์ status (102) ดุริยางค์สากล
30 นางสาวสิรภัทร เสมสฤษดิ์ status (137) 快乐学汉语和日语
31 นางสาวสุทัตตา สมใจนึก status (137) 快乐学汉语和日语
32 นางสาวอวภาส์ กองแก้ว status (102) ดุริยางค์สากล
33 นางสาวอาริยา สังข์ศรี status (137) 快乐学汉语和日语
34 นางสาวเอมมิกา โภคศิริ status (137) 快乐学汉语和日语

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th