เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายปราชญ์ ตรัยศิริเจริญ status (104) รักษาดินแดน
2 นายเจตนิพัทธ์ สารกาล status (104) รักษาดินแดน
3 นายชวภณ วชิรานิรมิต status (190) Micro : bit Education
4 นายทัศน์พล สินเมือง status (104) รักษาดินแดน
5 นายธนชัย โชติกูล status (104) รักษาดินแดน
6 นายภัทรพล สรรค์วงศ์ status (190) Micro : bit Education
7 นายภูธิป แสนสุข status (104) รักษาดินแดน
8 นายภูมิพัฒน์ บุญชื่น status (104) รักษาดินแดน
9 นายภูมิพิรัฐ รักษากิจ status (190) Micro : bit Education
10 นายมงคล พืชทอง status (190) Micro : bit Education
11 นายศิวกร ชีพสมุทร status (133) จิปาถะศิลป์
12 นายสิรวิชญ์ อนุกานนท์ status (133) จิปาถะศิลป์
13 นายอิทธิกร มุทุธรรมลักษณ์ status (190) Micro : bit Education
14 นายธนวิชญ์ อยู่สุขสวัสดิ์ status (104) รักษาดินแดน
15 นายนวพล สกุลปั่น status (104) รักษาดินแดน
16 นายนนทพัทธ์ งามสุภาพ status (104) รักษาดินแดน
17 นายระวินันท์ พละสุ status (104) รักษาดินแดน
18 นายภคพล กิ่งแสง status (104) รักษาดินแดน
19 นายพชร สุพัชรวรรณ status (104) รักษาดินแดน
20 นายณพัตร ด่านปาน status (104) รักษาดินแดน
21 นายปณชัย บัวลอย status (104) รักษาดินแดน
22 นายภูธร ยุทธวิชัย status (141) คอมพิวเตอร์กราฟิก
23 นางสาวจุฑาทิพย์ ผลพฤกษา status (190) Micro : bit Education
24 นางสาวธัญรดี บานเย็น status (186) แบดมินตัน
25 นางสาวปัณณรัตน์ สงวนทรัพย์ status (197) รักษ์คอม
26 นางสาวลลิตภัทร บำบัตร status (197) รักษ์คอม
27 นางสาววรัทยา โมฬี status (190) Micro : bit Education
28 นางสาวสิริมณี มณีเวศย์วโรดม status (190) Micro : bit Education
29 นางสาวสุชญา สยามไชย status (190) Micro : bit Education
30 นางสาวณัฐฎี วุฒิเกตุ status (190) Micro : bit Education
31 นางสาวญาณิศา อินบำรุง status (186) แบดมินตัน
32 นางสาวภัทรลักษณ์ เขมวงค์ status (197) รักษ์คอม
33 นางสาวสุธิดา พูลเพิ่ม status (133) จิปาถะศิลป์

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th