เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายเปรมปีติ ปักการะโถ status (104) รักษาดินแดน
2 นายวชิรวิทย์ ปริสุทธิวุฒิพร status (104) รักษาดินแดน
3 นายชลันธร ช่างเก็บ status (104) รักษาดินแดน
4 นายพันธวัสส์ วัฒนา status (104) รักษาดินแดน
5 นายสัณหณัฐ นุกูลกิจ status (104) รักษาดินแดน
6 นายอธิวัฒน์ หุลเวช status (104) รักษาดินแดน
7 นายธนกร วิจาระ status (104) รักษาดินแดน
8 นายณัฐกฤษณ์ นามหนวด status (104) รักษาดินแดน
9 นายกุลบุรุษ เซอร์เกอร์ status (104) รักษาดินแดน
10 นายชยุตพงศ์ พิทธยาพิทักษ์ status (104) รักษาดินแดน
11 นายชวนากร อรรฆยจินดา status (104) รักษาดินแดน
12 นายธนภัทร สมบูรณ์ status (104) รักษาดินแดน
13 นายพงศ์ศรัณย์ บริบูรณ์เวช status (104) รักษาดินแดน
14 นายพศิน ลุสิตานุสนธิ์ status (159) Math society
15 นายภูมิ บุญเลิศ status (111) Bio Society
16 นายภูรินท์ เงินถม status (104) รักษาดินแดน
17 นายศุภกานต์ สยามไชย status (104) รักษาดินแดน
18 นายสิปปภาส เจริญสรรพพืช status (104) รักษาดินแดน
19 นายธนวัฒน์ ละออง status (104) รักษาดินแดน
20 นายกิดาการ โจว status (104) รักษาดินแดน
21 นายสิรวิชญ์ วงศ์สมิทธิพันธุ์ status (159) Math society
22 นางสาวนันท์นภัส พงศ์วิฑูรย์ status (101) ประชาสัมพันธ์
23 นางสาวชญาดา ปิตกาญจนกุล status (159) Math society
24 นางสาวชนกานต์ แซ่ลิ้ม status (159) Math society
25 นางสาวโชติกา ลี้ทวีเกียรติสกุล status (111) Bio Society
26 นางสาวทักษพร เพชรหลาย status (159) Math society
27 นางสาวธวัลรัตน์ เจตเจริญอารยะ status (102) ดุริยางค์สากล
28 นางสาวปุณณดา สินเจริญ status (159) Math society
29 นางสาวพรดาว อังคะหิรัญ status (159) Math society
30 นางสาววราภรณ์ เจี้ยเวชศิลป์ status (159) Math society
31 นางสาวฉมามาศ ถึงคุณ status (159) Math society

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th