เลขที่ ชื่อ-สกุล สถานะ กิจกรรม จัดการ
1 นายณฐกร อินทสุวรรณ status (104) รักษาดินแดน
2 นายธนกร ทุนเลิศพานิช status (124) Like สาระ
3 นายเนติภูมิ ทองแสน status (104) รักษาดินแดน
4 นายพีรพัฒน์ ลือพงษ์ status (104) รักษาดินแดน
5 นายจิรภัทร เจริญสัตย์ status (124) Like สาระ
6 นายชยุตม์ กิ่งมณี status (104) รักษาดินแดน
7 นายพงศกร อุ่นเจริญ status (104) รักษาดินแดน
8 นายศิรวีร์ หรรษาพันธุ์ status (104) รักษาดินแดน
9 นายศุภกร สถิตย์สุข status (104) รักษาดินแดน
10 นายพงศกร จตุรพรชัย status (104) รักษาดินแดน
11 นายศิษฐพงศ์ ศรีสุวรรณ status (104) รักษาดินแดน
12 นายพรพรหม พรหมแก้ว status (124) Like สาระ
13 นายคณาธิป ชาญสำโรง status (104) รักษาดินแดน
14 นายชลบุตร สังฆรัตน์ status (104) รักษาดินแดน
15 นายปวริศร์ จันทร์พิทักษ์กุล status (104) รักษาดินแดน
16 นายพุฒิเมธ เวชกูล status (104) รักษาดินแดน
17 นางสาวจิรภิญญา บังเกิด status (110) ธนาคารโรงเรียน
18 นางสาวพัณณ์ชิตา ครองราช status (111) Bio Society
19 นางสาวฐตมน เก่งกิจการ status (136) สังคมรอบรู้ 4.0
20 นางสาวลัลน์ลลิตา จินตกวีพันธุ์ status (124) Like สาระ
21 นางสาวภัณฑิลา บุญโกย status (124) Like สาระ
22 นางสาวธัญรดา โถรัตน์ status (132) Dancercise
23 นางสาวบุญสิตา ฝึกฝนจิตต์ status (124) Like สาระ
24 นางสาวสุภัสสร เบ้าทอง status (124) Like สาระ
25 นางสาวกุลนันทน์ นาสวน status (115) Ceative Model
26 นางสาวกุลนันทน์ โสนน้อย status (124) Like สาระ
27 นางสาวจริยา ประชุมมาตร status (110) ธนาคารโรงเรียน
28 นางสาวดลฤดี กังวานคุณากร status (124) Like สาระ
29 นางสาวทิฆัมพร สร้อยมาลา status (124) Like สาระ
30 นางสาวธัญวรัตน์ รัตนสร้อย status (124) Like สาระ
31 นางสาวปิยวรรณ์ สุขิโต status (124) Like สาระ
32 นางสาวพรรณพัชร อัครพลศานต์ status (124) Like สาระ
33 นางสาวรุ่งทิพย์ โนนม่วง status (124) Like สาระ
34 นางสาวศศิประภา ธนารัตน์พุฒิพร status (124) Like สาระ
35 นางสาวสิริยากร แก้วแดง status (124) Like สาระ
36 นางสาวอภิชญา โอภาชาติ status (130) ดนตรีไทย

ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี e-mail : admin@bj.ac.th